BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

.Villamos energia kereskedői

 

Üzletszabályzat

Budapest, 2005. április 27.

Tartalomjegyzék

1.Az üzletszabályzat tárgya és hatálya    5

1.1Az üzletszabályzat tárgya 5

1.2Az üzletszabályzat hatálya 5

1.3Közzététel, hatályba lépés, és fogyasztói tájékoztatás  5

2Fogalom meghatározások 6

3A villamos energia kereskedő bemutatása 9

3.1Szervezeti felépítés 9

3.2Tevékenységi kör és kereskedelmi kapcsolatok)     9

4Szolgáltatások általános feltételei     10

4.1Minőségbiztosítás    11

4.2Műszaki feltételek   11

4.2.1A villamos energia kereskedelmi szerződések teljesítésének, a folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, üzleti titok körébe nem tartozó, főbb műszaki paraméterei     11

4.2.2Vásárlók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák, és az üzemzavarok elhárítására vonatkozó rendelkezések 12

4.2.3Kereskedelmi magatartások, előírások, üzemzavar, korlátozás, szüneteltetés esetén  13

4.2.4A villamos energia piac más résztvevőivel való együttműködés műszaki feltételei    14

4.2.4.0.1A)   A kereskedelmi partnerekkel történő együttműködés  14

4.2.4.0.2B)   Együttműködés a rendszerirányítóval    14

4.2.4.0.3C)   Együttműködés az átviteli engedélyessel és az elosztói engedélyessel 15

4.2.5A folyamatos és biztonságos kereskedelmi szolgáltatások feltételei     15

4.2.6Környezetvédelmi előírások betartásának garanciális feltételei    16

4.2.7Fejlesztési tervek 16

5Kereskedelmi feltételek     16

5.1Üzletpolitikai tervek     16

5.2Versenypiaci kereskedelem feltételei, mennyiségi és minőségi feltételek, szolgáltatások színvonala  17

5.2.1Általános szerződéskötési alapelvek 17

5.2.2Kereskedelmi szerződések általános tartalmi elemei    18

5.2.3Minőségi feltételek     18

5.2.4A mennyiségi feltételek 18

5.2.5A kereskedelmi szerződések típusai  19

5.3A villamosenergia-piac résztvevőivel való kereskedelmi együttműködés szabályai 26

5.3.1Rendszerszintű szolgáltatások 26

5.3.2A termelőkkel kötendő szerződések   26

5.3.3Más villamos energia kereskedőkkel kötendő szerződések      27

5.3.4A feljogosított fogyasztókkal kötendő szerződések     27

5.3.5Más engedélyesekkel kötendő szerződések   27

5.4Mérlegkör tagsági szerződés     28

5.5Határt keresztező kereskedés    29

5.5.1A szállítások végrehajtása és korlátozása 30

5.5.2A szállítások nyilvántartása  30

5.6A szabad értékesítés feltételei 30

5.7Szervezett villamosenergia-piacon való részvétel szabályai    31

6Általános szerződési feltételek   31

6.1Szerződéskötő felekre vonatkozó pénzügyi gazdasági feltételek 31

6.2Nyilatkozatok és szavatolások   32

6.3Titoktartás    32

6.4Szerződésszegés      33

6.5Szerződésszegések jogkövetkezményei   33

6.6Kártérítés     33

6.7Vis maior      34

6.8Felek együttműködése 35

6.9Szerződés módosítása 35

6.10A szerződések teljesítésének felfüggesztése      35

6.11Irányadó jog  35

6.12Jogviták rendezése  36

6.13Pénzügyi biztosíték 36

6.14Hatálybalépési feltétel  36

6.15Részleges érvénytelenség 37

7 Elszámolási feltételek     37

7.1Az elszámolás alapja, időszaka és rendje, pénzügyi elszámolása      38

7.2A számlázás, és a számla elleni kifogások intézésének rendje  39

7.2.1Számlázás    40

7.2.2Számlakifogás      40

7.3Fizetési feltételek  42

7.3.1Választható fizetési határidők 42

7.3.2Fizetési módozatok, a számla kiegyenlítése      43

7.3.3Szankciók késedelmes fizetés esetén 43

7.3.4Fizetési hátralékok behajtása 44

8 Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok      44

9 Értesítések     45

10Kapcsolat a fogyasztói érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezetekkel, a panasz ügyintézés eljárásrendje     46

10.1Panaszügyek kezelése     47

11Ügyfélszolgálati iroda, annak elérhetősége   47

11.1Az ügyfélszolgálat hatáskörei  47

12Jogszabályváltozás    48

12.1Jogszabály változási esemény:  48

12.2Kiemelt jogszabály változási esemény 48

12.3A Jogszabályváltozás következménye   48

13Mellékletek: Szerződés minták:   49

 

1     Az üzletszabályzat tárgya és hatálya

 

A BanKonzult Kft. a Magyar Energia Hivatal által kiadott 207/2005 számúműködési engedély alapján végzi a villamos energia kereskedelmi tevékenységét. A BanKonzult Kft. a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény, valamint a törvény végrehajtása érdekében kiadott jogszabályok, az Ellátási szabályzatok és a működési engedély előírásainak megfelelően készítette el üzletszabályzatát.

 

A BanKonzult Kft. tevékenységét a VET különösen a 42. §, valamint az engedélyezésre vonatkozó 59, 61. §, a VET végrehajtására kiadott jogszabályok, különösen a VET Vhr. 28-30, 58.§-ok, egyéb rendeletek, valamint ellátási szabályzatok szabályozzák.

 

1.1   Az üzletszabályzat tárgya

 

Az üzletszabályzat tartalmazza a feljogosított fogyasztók, termelők, kereskedők és egyéb rendszerhasználók részére nyújtott szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit. Az Üzletszabályzat tartalmazza a villamos energia vásárlási és értékesítési szerződések feltételeit.

 

Jelen Üzletszabályzat bemutatja, hogy a BanKonzult Kft.:

§     hogyan tesz eleget - a jogszabályokban foglaltak szerint – az általános és egyedi szerződési feltételeinek, szerződéses kötelezettségeit miként teljesíti, milyen minőségbiztosítási rendszert működtet,

§     milyen általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási, fizetési feltételekkel biztosítja szolgáltatásait,

§     milyen szerződéses alapelveket követ, milyen szolgáltatásválasztékkal és milyen szerződéses mintákkal áll kereskedelmi partnerei rendelkezésére.

 

1.2   Az üzletszabályzat hatálya

 

Az üzletszabályzat hatálya kiterjed a BanKonzult Kft. -vel szerződéses viszonyban lévő rendszerhasználókra, és tevékenysége Magyarország teljes területére kiterjed.

 

Az üzletszabályzat 2005. augusztus 5-én lépett hatályba a Magyar Energia Hivatal 208/2005. sz. határozata alapján. Az üzletszabályzat egyes módosításai Magyar Energia Hivatal jóváhagyása alapján lépnek hatályba és, eltérő írásbeli megállapodás hiányában, a hatályba lépés előtt megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.

 

1.3   Közzététel, hatályba lépés, és fogyasztói tájékoztatás

 

A BanKonzult Kft. az üzletszabályzatot az ügyfelek számára az ügyfélszolgálati helyiségben, jól látható módon elhelyezi, kérésére bárkinek rendelkezésre bocsátja, és honlapján hozzáférhetővé teszi.

 

A BanKonzult Kft. a jelen Üzletszabályzatban meghatározott villamos energia kereskedelmi szerződésre irányadó, annak részét képező általános szerződési feltételek megváltozása esetében, a változás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal, köteles az érintett rendszerhasználókat írásban értesíteni arról, hogy az általános szerződési feltételek megváltoznak. Az Üzletszabályzatban szereplő általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának előfeltétele az Üzletszabályzat módosítása, s annak a Magyar Energia Hivatal általi jóváhagyása.

 

2     Fogalom meghatározások

 

VET (2001. évi CX. törvény a villamos energiáról.)

Jelen szabályzatban a fogalmakat egyebekben a VET, a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező 180/2002 (VIII. 23.) Korm. rendelet (Vhr.), a vonatkozó más jogszabályok és ellátási szabályzatok, különösen az Üzemi Szabályzat, Kereskedelmi Szabályzat, valamint az egyes szerződésmintákban, illetve a hatályos, vagy ezután megkötendő egyedi megállapodásokban meghatározottak szerint kell érteni.

- Betáplálás: A magyar villamos-energia rendszerbe irányuló villamos energia áramlás meghatározott csatlakozási ponton keresztül az Üzemi Szabályzat minőségi előírásainak figyelembevételével.

- Csatlakozási pont: Jelenti a villamosművek, a villamosmű és a fogyasztói berendezések, továbbá a villamosmű és közvetlen vezeték tulajdoni határát.

 - Csatlakozó berendezés: Jelenti azt a vezetékrendszert - a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló-berendezéssel együtt -, amely az átviteli vagy elosztó hálózatot a csatlakozási ponttal köti össze. A fogyasztásmérő berendezés a csatlakozó-berendezés tartozéka.

- Egyforrású ellátás: Egyforrású ellátás esetén a szerződő piaci szereplő a villamos energia keresleti igényét kizárólag egy piaci szereplőn keresztül szerzi be.

- Ellátás alapú szerződés: Olyan kereskedelmi szerződés, amelyben az eladó vállalja a vevő mennyiség- és mérési időintervallum-független vételezési, vagy betáplálási igényének biztosítását, meghatározott időszakra és rögzített pénzügyi feltételek mellett.

- Ellátási szabályzatok: Jelenti az üzemi szabályzatot, a kereskedelmi szabályzatot és az elosztói szabályzatot.

- Elosztóhálózat: Jelenti a közcélú hálózatnak minősülő, a villamos energia elosztására és a fogyasztói csatlakozó berendezésekhez való eljuttatás céljára szolgáló vezetékrendszert - beleértve a tartószerkezeteket is -, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló berendezésekkel együtt.

- Elosztói engedélyes: Jelenti az elosztói működési engedéllyel rendelkező jogi személyt.

- Elszámolási időszak: Jelenti a fogyasztásmérő berendezésnek az elosztói engedélyes, illetve megbízottja által két egymás után végzett elszámolási célú leolvasása közötti időszakot. Az energiaszállításra, a naptári időszakra a fogyasztó és a kereskedő szabadon állapodnak meg.

- Elszámolási mérési időintervallum: A hálózati vételezések és betáplálások elszámolási mérési időgyakorisága, melynek értéke: 15 perc.

- Felfüggesztés: Jelenti a villamos energia kereskedelmi szerződés érvényességének fenntartása mellett a rendszerhasználó villamosenergia-ellátásának átmeneti megszüntetését, felfüggesztését a rendszerhasználó részéről történő szerződésszegés esetén.

- Fogyasztási hely: Az egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő terület, ahol a fogyasztó a villamos energiát felhasználja. Külön jogszabály össze nem függő területeket egy fogyasztási helynek, összefüggő területeket több fogyasztási helynek minősíthet.

- Fogyasztói berendezés: A fogyasztó használatában lévő, villamos energiát termelő-, átalakító- és kapcsolóberendezés, vezetékhálózat és villamos energiát felhasználó berendezés a tartozékaival (készülékeivel) együtt.

- Fogyasztói megkeresés: a fogyasztó a szolgáltatással kapcsolatos kívánságát személyesen, telefonon, vagy írásban (levélben, telefaxon, e-mailben) közli.

- Fogyasztó: Jelenti a villamos energiát vételező természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, illetve egyéb szervet.

- Feljogosított fogyasztó: Jelenti azt a fogyasztót, aki (amely) a külön jogszabályban megállapított felhatalmazás szerint, saját döntése alapján villamosenergia-termelői engedélyestől vagy villamosenergia-kereskedelmi engedélyestől nem közüzemi szerződés keretében vásárol villamos energiát.

- Hálózati engedélyes: Jelenti az átviteli és elosztói működési engedéllyel rendelkező jogi személyeket.

- Hálózathasználati szerződés: Jelenti az átviteli vagy elosztói engedélyes és a rendszerhasználó között, a ténylegesen igénybevett vagy betáplált villamos teljesítmény csatlakozási pontig (ponttól) való folyamatos szállítására, a fogyasztásmérő berendezés fogyasztási helyen vagy az erőműnél történő kialakítására, a mérőberendezés egyes elemeinek a felszerelésére, folyamatos leolvasására, ellenőrzésére és a fogyasztási hely bekapcsolására, írásban, az elosztói/átviteli engedélyes üzletszabályzatban meghatározott formában létrejött szerződést.

- Hálózati csatlakozási szerződés: Jelenti az elosztói engedélyes és a rendszerhasználó között, a rendszerhasználó csatlakozási pontjai vonatkozásában az ott rendelkezésre álló teljesítmény előfeltételeinek megvalósítására és a folyamatos biztosítására írásban, az elosztói engedélyes üzletszabályzatban meghatározott formában létrejött szerződést.

- Havi elszámolási időszak: Az az időszak, amelyre vonatkozóan a rendelkezésre állási díjat a rendszerirányító a rendszerszintű szolgáltatás nyújtásához szükséges hátteret biztosító piaci szereplőkkel pénzügyileg elszámolja (tárgyhó elseje 00:00 órától tárgyhó utolsó napja 24:00 óráig tart).

- Kiegyenlítő energia: A rendszerirányító által a kiegyenlítő szabályozás során a mérlegkör-felelősöknek biztosított villamos energia, továbbá a kereskedő, mint mérlegkör-felelőse a fogyasztóval kötött teljes ellátás alapú szerződés alapján a menetrendtől történő eltérés esetén biztosított energia.

- Közvetlen vezeték: Jelenti a közcélú hálózat részének nem minősülő, a villamosműhöz kapcsolódó, egy rendszerhasználónak vagy rendszerhasználók meghatározott csoportjának ellátására szolgáló vezetéket.

- Menetrend: A mérlegkör egy adott naptári napra vonatkozó vásárolt és/vagy értékesített villamos teljesítményeinek, illetve a vásárlásokhoz tartozó vételezések és/vagy értékesítések, és az értékesítésekhez tartozó betáplálások és/vagy vásárlások villamos teljesítményeinek elszámolási mérési időintervallumonként megadott mennyiségi értékei.

- Menetrend alapú szerződés: Olyan kereskedelmi (adás-vételi) szerződés, amely – egyéb feltételek mellett - rögzíti a szerződés tárgyát képező villamos energia óránkénti teljesítményértékben megadott mennyiségét a szerződésben meghatározott időszakra, ¼ órás elszámolási mérési időintervallumra lebontott részletességgel. Menetrend alapú szerződés esetében az eladó vállalja a felelősséget a vevő az elfogadott menetrend szerinti ellátásáért, és a vevő vállalja a felelősséget az elfogadott menetrend visszavonása esetén.

- Mérlegkör: Jelenti a kiegyenlítő energia igénybevételének okozathelyes megállapítására és elszámolására, illetve a kapcsolódó feladatok és vonatkozó felelősségi viszonyok szabályozása érdekében létrehozott fogalmat.

- Mérlegkör-felelős: Jelenti azt a funkciót, amelyet az a piaci szereplő tölt be, aki érvényes mérlegkör-szerződéssel rendelkezik.

- Mérlegkör-szerződés: A kiegyenlítő energia elszámolására és/vagy az elszámolás alapjául szolgáló menetrendek bejelentésére kötött szerződés a rendszerirányító és egy piaci szereplő között, amely rögzíti a mérlegkör-felelős és a rendszerirányító kiegyenlítő energia elszámolására és menetrend bejelentésére vonatkozó jogait és kötelezettségeit.

- Mérlegkör-tag: Egy adott mérlegkör tagjának az a piaci szereplő tekinthető, amely az adott mérlegkör felelőssel megállapodást kötött..

- Panasz: Olyan kérelem, amely egyéni jogsérelem, vagy érdeksérelem orvoslására, megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más jogilag szabályozott eljárásra

- Pénzügyi letét: A mérlegkör-felelős által biztosítandó olyan letét, amely pénzügyi biztosítékot nyújt a rendszerirányító számára a mérlegkör-felelős elszámolási ciklusra előzetesen becsült kötelezettségeire.

- Piaci szereplő: Piaci szereplő lehet a VET-ben definiált feljogosított fogyasztó, termelő, kiserőmű, villamosenergia-kereskedő, közüzemi nagykereskedő, közüzemi szolgáltató, az elosztó hálózati engedélyes, az átviteli hálózati engedélyes, és a rendszerirányító bármelyike. (Az elosztó hálózati engedélyes a hálózati veszteség, a rendszerirányító a hálózati veszteség és a rendszerszintű szolgáltatások beszerzése során tevékenykedik piaci szereplőként.)

- Profil elszámolású fogyasztó: A 92/2004. (VII.9.) GKM rendelet 2. § alapján az a piaci szereplő, amelynek az ellátása a kisfeszültségű hálózatról történik és nem rendelkezik terhelési görbe regisztrálására alkalmas távleolvasható fogyasztásmérő készülékkel.

- Részleges ellátásra alapú szerződés: Olyan ellátás alapú szerződés, amely lehetővé teszi a vevő számára, hogy az ellátás alapú szerződésén kívül további menetrend alapú szerződéseket is kössön ellátásának biztosításra.

- Rendszerhasználó: Jelent bármely olyan természetes vagy jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, illetve egyéb szervezetet, aki (amely) a közcélú hálózathoz villamos energia betáplálása, illetve abból villamos energia vételezése céljából kapcsolódik.

- Szerződött teljesítmények: Jelenti a villamos energia kereskedelmi szerződésben rögzített hatásos (kW), ill. látszólagos (kVA) teljesítmény értéket.

- Szűk keresztmetszet: A szabályozási zónán belüli illetve annak határait érintő metszékeken jelentkező összes terhelések és betáplálások olyan megoszlása, valamint a hálózat olyan konfigurációja (a rendszer olyan állapota), amelynek eredményeként a szabályozási zónára vagy a határmetszéken lévő bármely vezetékre vonatkozó korlátok, műszaki határok sérülnek figyelembe véve az n-1 elvet. (Az n-1 elvet az Üzemi Szabályzat definiálja)

- Teljes ellátás alapú szerződés: Olyan ellátás alapú szerződés, amely nem teszi lehetővé a vevő számára, hogy az ellátás alapú szerződésén kívül további menetrend alapú szerződéseket is kössön ellátásának biztosításra.

- Többforrású ellátás: Több szereplős ellátás esetén a szerződő piaci szereplő a villamos energia keresleti igényét több mint egy piaci szereplőtől szerzi be.

- Villamosenergia-kereskedelmi szerződés: a jelen Üzletszabályzatban jelenti a villamos energia vásárlási, értékesítési, valamint a feljogosított fogyasztóval kötött villamos energia ellátási szerződéseket.

- VKSZ: Jelenti a VET végrehajtására kibocsátott 180/2002. (VIII. 23.) Kormányrendelet (1/a. sz.) mellékletét képező villamos energia közüzemi szabályzatot.

- VHSZ: Jelenti a VET végrehajtására kibocsátott 180/2002. (VIII. 23.) kormányrendelet (1/b. sz.) mellékletét képező villamos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szabályzatot.

 

3     A villamos energia kereskedő bemutatása

 

3.1   Szervezeti felépítés

 

A BanKonzult Kft. 1995-ben alakult.

A BanKonzult Kft. a magyarországi villamos energia a versenypiacon önálló jogi személyként kíván a villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet, beleértve a határkeresztező export – import tevékenységet is folytatni.

 

A társaság cégneve: BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Kft.

Rövidített cégnév: Bankonzult

Székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.

Cégbejegyzés helye: Budapest

Cégbejegyzés időpontja: 1995. szeptember 18.

Cégjegyzék száma: 01-09-368182

A társaság határozatlan időtartamra alakult. Az üzleti évek az év január 1-jén kezdődnek és december 31-én végződnek.

 

3.2   Tevékenységi kör és kereskedelmi kapcsolatok)

 

A Társaság fő tevékenységi körei a TEÁOR besorolása alapján:

 

3110 ’03 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

3120 ’03Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

3320 ’03 Mérőműszer gyártása

4531 ’03 Villanyszerelés

5190 ’03 Egyéb nagykereskedelem

7011 ’03 Ingatlanberuházás, -eladás

7012 ’03 Ingatlanforgalmazás

7031 ’03 Ingatlanügynöki tevékenység

7414 ’03 Üzletviteli tanácsadás

7487 ’03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

6523 ’03 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés (főtevékenység)

5510 ’03 Szállodai szolgáltatás

5523 ’03 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5530 ’03 Étkezőhelyi vendéglátás

5540 ’03 Bárok, hasonló vendéglátás

8514 ’03 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

9304 ’03 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

5186 ’03 Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelme

5187 ’03 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme

7020 ’03 Ingatlan bérbeadása üzemeltetése

4011 ’03 Villamosenergia termelése

4012 ’03 Villamosenergia szállítása

4013 ’03 Villamosenergia – elosztás, -kereskedelem

4021 ’03 Gázgyártás

4022 ’03 Gázelosztás,- kereskedelem

5551 ’03 Munkahelyi étkeztetés

 

5151 Energiahordozó-nagykereskedelem

 

A BanKonzult Kft. a versenypiaci kereskedelmi tevékenységet végez. A hatósági engedélyhez kötött tevékenység gyakorlását a MEH által kiadott engedély birtokában kezdi meg.

 

Versenypiaci kereskedőként a liberalizált piacon a feljogosított fogyasztók villamos-energia igényének kielégítését, valamint más villamos-energiakereskedőktől, termelőktől, közüzemi nagykereskedőtől és a jövőben a szervezett villamos-energia piacról villamos energia adás-vételt végez.

 

Üzleti céljainak elérése érdekében a forrásainak optimális kihasználásával villamos energiát értékesít engedélyesek és engedélyesnek nem minősülő más (hazai és külföldi) rendszerhasználók részére. Kereskedelmi tevékenysége kiterjed a Magyar Köztársaság területére.

 

4     Szolgáltatások általános feltételei

 

A BanKonzult Kft. törekszik arra, hogy a villamos energia piac résztvevőivel üzleti tevékenysége keretében a szerződés célja alapján villamos energiavásárlási és -értékesítési szerződéseket kössön. A villamos energia vásárlási szerződéseinek fajtáit, fő tartalmi elemeit a 5-6. fejezetek tartalmazzák. Ennek megfelelően a BanKonzult Kft.:

§     Hazai forrásból származó villamos energia menetrend alapú vásárlási szerződést,

 

A BanKonzult Kft. elsősorban feljogosított fogyasztókkal köt értékesítési szerződéseket, amelyek az ellátás típusa szerint, a Kereskedelmi Szabályzat meghatározásaival összhangban következőképpen csoportosíthatók:

§     Teljes ellátásra vonatkozó szerződés,

§     Részleges ellátásra vonatkozó szerződés,

§     Menetrend alapú szerződés.

 

A fogyasztói villamos energia értékesítési szerződések hatályba lépésének és érvényességének előfeltétele, hogy a fogyasztó rendelkezzen írásban létrejött:

§     hálózati csatlakozási szerződéssel,

§     hálózathasználati szerződéssel,

§     mérlegkör szerződéssel, vagy mérlegkör tagsági szerződéssel.

 

A fogyasztói és termelői villamos energia értékesítési és vásárlási szerződések hatályba lépésének és érvényességének további feltétele, hogy

§     a feljogosított fogyasztó jogszabály által erre felhatalmazott szervezet által vezetett nyilvántartásban feljogosított fogyasztóként szerepeljen;

§     a termelő rendelkezzen termelői engedéllyel;

§     a kereskedő rendelkezzen kereskedelmi engedéllyel és a rendszerirányítóval kötött hatályos mérlegkör szerződéssel.

 

E mellett a BanKonzult Kft. a VET 42.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján más villamosenergia-kereskedő vagy a VET 44.§ (1) bekezdésében meghatározott mértékig közüzemi nagykereskedő részére is értékesíthet tovább villamos energiát írásbeli menetrendes kereskedelmi megállapodás alapján.

 

4.1   Minőségbiztosítás

 

A BanKonzult Kft. minőségirányítási rendszerrel rendelkezik. A társaság tervezi, hogy legkésőbb 2006. december 31-ig minőségirányítási rendszerét kiterjeszti a villamos energia kereskedelmi tevékenységre.

 

A kiegészítésre kerülő belső minőségbiztosítási rendszer tartalmazni fogja a versenypiaci kereskedelemmel összefüggő tevékenységek minden lényeges területét, kiemelten a villamos energia forgalom tervezését, elszámolását és a szerződéskötéseket.

 

A belső szabályzatain túlmenően a BanKonzult Kft.:

§     gondoskodik arról, hogy a villamos energia kereskedelem biztosításához felhasznált források lekötésére vonatkozó – belföldi és export-import – megállapodások megfeleljenek a vonatkozó minőségi követelményeknek,

§     a források igénybevétele során gondoskodik arról, hogy azok összhangban legyenek a rendszerirányításhoz szükséges hálózati feltételekkel,

§     olyan információs rendszert kíván működtetni, amellyel a kereskedelmi tevékenység műszaki (lekötött egységek üzemi, mérési) és kereskedelmi (elszámolási, számlázási) háttere áttekinthető, az ebben keletkezett adatokat, információkat szükség és illetékesség szerint kereskedelmi partnerei rendelkezésére bocsátja.

 

4.2   Műszaki feltételek

4.2.1 A villamos energia kereskedelmi szerződések teljesítésének, a folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, üzleti titok körébe nem tartozó, főbb műszaki paraméterei

A BanKonzult Kft. a villamos energia kereskedelem érdekében, a villamos energia versenypiacon felmerülő kereskedői és feljogosított fogyasztói villamos energia igények kielégítéséhez szükséges villamos energiát, az Európai Unióban is kialakult feltételrendszernek megfelelő, versenypiaci kereskedelmi szerződésekkel köti le.

 

A villamos energia átadás-átvétele a szerződésekben pontosan meghatározott átadási pontokon történik. Abban az esetben, ha határkeresztező szállítások kerülnek lebonyolításra az illetékes rendszerirányítókkal is egyeztetve történik az átadási pontok meghatározása. A villamos energia megfelelő átadási pontra történő továbbszállítását Magyarország területén az átviteli engedélyes tulajdonában lévő átviteli hálózat, illetve az elosztó engedélyesek tulajdonában lévő elosztóhálózat biztosítja.

 

Az engedélyesek, illetve engedélyesnek nem minősülő rendszerhasználók felé a villamos energia átadása az értékesítési szerződésekben meghatározott, az átviteli vagy elosztó hálózat, valamint a fogyasztók csatlakozási pontjain történhet.

 

A BanKonzult Kft. az ellátás biztonsági a rendszerérdekű- műszaki és gazdasági szempontok optimális összhangja érdekében a VET, VET Vhr, a villamos energia ellátási szabályzatok, különösen az Üzemi Szabályzat és a Kereskedelmi Szabályzat alapján mindenkor együttműködik a többi rendszerhasználóval.

 

4.2.2 Vásárlók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák, és az üzemzavarok elhárítására vonatkozó rendelkezések

A BanKonzult Kft. rendszertervezésben, kereskedelemben, villamos energia export-import tevékenységben gyakorlatot szerzett szakember bázisa, valamint a kereskedelmi tevékenysége során alkalmazott infrastruktúra, továbbá a beszerzési forrásokat biztosító termelők, más szerződéses partnerek, a szállítást biztosító hálózatok megbízhatósága, az ezek igénybevételében szerzett hosszú idő óta tartó nemzetközi kereskedelmi tapasztalatok garantálják a vásárlók biztonságos ellátásának alapvető garanciáját.

 

A BanKonzult Kft. a hatályos és irányadó jogszabályokban valamint iparági szabályzatokban előírt megállapodást megköti a hazai illetve – határkeresztező szállítások esetében – a külföldi rendszerirányítóval, az átviteli engedélyessel az átviteli vezetékek használatára, az elosztói engedélyessel az elosztói vezetékek használatára, a mérlegköri felelősséggel összefüggő feladatok ellátására, annak érdekében, hogy a mérési és elszámolási alapadatok szolgáltatása mindenkor biztosított legyen.

 

A BanKonzult Kft. szerződései minden esetben tartalmazzák a tevékenységük ellátásának minőségi követelményeit is.

 

A BanKonzult Kft. folyamatosan értékeli egyes szerződéses partnereinek, beszállítóinak, fogyasztóinak tevékenységét, ami a megfelelő színvonalú kereskedelmi szolgáltatás garanciája. Az értékelést a kereskedelmi működési engedélyes társaság a kialakításra kerülő minőségbiztosítási rendszer bevezetését követően annak keretein belül végzi.

 

A társaság, mint kereskedelmi működési engedélyes saját termelő és szállító berendezésekkel nem rendelkezik. Így a más engedélyes társaságok tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő termelő vagy szállító berendezések üzemzavarainak elhárításában aktívan nem vesz részt, azok következményeire vagy azok mérséklésére közvetlen ráhatása nincs.

 

A vásárlók biztonságos ellátása érdekében azonban a BanKonzult Kft. minden tőle elvárhatót megtesz azért, hogy tevékenysége összhangban legyen a villamos energia termelő és szállító tevékenységet végző társaságok minden olyan törekvésével, vagy magatartásával mely egy esetleges üzemzavar megelőzésére vagy annak elhárítására irányul.

 

A BanKonzult Kft. ügyfélszolgálatot működtet, hogy a szerződéses kapcsolatban álló fogyasztók ellátásánál jelentkező üzemzavarok elhárításához közre tudjon működni, az illetékes hálózati engedélyesekkel, a következő szempontokra való tekintettel:

-     élet, testi épség veszélyének megszüntetése

-     vagyont fenyegető veszély megszüntetése

-     a villamos energia rendszert fenyegető veszély megszüntetése

-     fogyasztók ellátásának helyreállítása

-     üzembiztonság helyreállítása

 

4.2.3 Kereskedelmi magatartások, előírások, üzemzavar, korlátozás, szüneteltetés esetén

Az irányadó hatályos jogszabályok és iparági szabályzatok értelmében a villamosenergia-ellátás zavarainak megelőzése, előrejelzése, elhárítása a kereskedelem technikai hátterét biztosító rendszerirányító, hálózati engedélyesek, termelők és kiserőművek együttműködésük során biztosítandó feladata.

 

A villamosenergia-ellátási válsághelyzetre való felkészülést, az elhárítást a szükséges intézkedések végrehajtását a kormány irányítja a 281/2002 (XII. 21.) Korm. rendelet és más vonatkozó jogszabályokban meghatározott előírások szerint.

 

A BanKonzult Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy kizárólag a vonatkozó ellátási szabályzatok, illetve a hatályos jogszabályok, így a VET, a végrehajtási rendeletek, valamint a Kereskedelmi Szabályzat szerint az ellátásbiztonságra és az üzemzavar esetére vonatkozó előírásokra figyelemmel végezze tevékenységét, és az irányadó normákat teljes mértékben betartsa. A jogszabályok, az iparági szabályzatok, utasítások betartásának kötelezettségét a társaság által kötött, vagy a jövőben kötendő szerződésekben is rögzíti.

 

A BanKonzult Kft. lehetőségei szerint minden esetben eleget tesz az Üzemi Szabályzatban előírt műszaki normáknak, és a vele szerződéses jogviszonyban álló partnereket, fogyasztókat kereskedelmi szerződésein keresztül ugyancsak arra készteti, hogy a vonatkozó szabályzatokat, jogszabályokat betartsák.

 

A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedések eljárásrendjét az átviteli és a elosztói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza

 

4.2.4 A villamos energia piac más résztvevőivel való együttműködés műszaki feltételei

A BanKonzult Kft. és a villamosenergia-piac más résztvevői közötti együttműködés műszaki feltételeit az Üzemi Szabályzat, a Kereskedelmi Szabályzat, az engedélyesek, MEH által jóváhagyott üzletszabályzatai, az Elosztói Szabályzat, illetve az egyes kereskedelmi partnerekkel kötött megállapodások határozzák meg.

 

Az együttműködés műszaki feltételei elsősorban kiterjednek az adat- és információszolgáltatásra, ezen belül

§     az igények bejelentésére,

§     tervezési együttműködésre,

§     állapotjelentés megküldésére (a berendezések állapotáról),

§     a mérlegkör felelősi tevékenység ellátásához a mérlegkör tagsági megállapodás alapján szolgáltatott adatokra, kiemelten a menetrend adási kötelezettségre,

§     mérési, elszámolási adatok kölcsönös cseréjére, egyeztetésére,

§     üzemi hibák bejelentésére,

§     piaci- és ajánlati árak kölcsönös cseréjére,

§     üzem-előkészítési, üzemirányítási együttműködésre,

§     tervezési alapadatok megküldésére (éves terv, havi terv és menetrend).

 

4.2.4.1.1   A)   A kereskedelmi partnerekkel történő együttműködés

A kereskedelmi partnerekkel történő együttműködés lényeges feltétele, hogy az egyes partnerek és fogyasztók vállalják a vonatkozó szabályozásokban rögzített kötelezettségek alkalmazását, betartását:

§     a szükség szerinti, előírásoknak megfelelő mérőrendszer felszerelésére,

§     a telekommunikációs, illetve informatikai rendszerhez (a kereskedelmi kapcsolat jellegével, tartósságával összhangban) történő csatlakozásra,

§     az elszámolási alapadatok, nyilatkozatok, információk szolgáltatására,

§     a rendszerirányító által végzett mennyiségi elszámolás elfogadására.

 

A kereskedelmi partnerekkel így más kereskedelmi engedélyesekkel, valamint a feljogosított fogyasztókkal való együttműködés további részletes feltételeit a BanKonzult Kft. és a kereskedelmi partnere közötti megállapodás szabályozza.

 

4.2.4.1.2   B)   Együttműködés a rendszerirányítóval

A rendszerszintű szolgáltatások igénybevétele során megvalósuló együttműködés a kereskedelmi engedélyes és a kereskedelmi partnere között kötött mérlegkör tagsági szerződésen alapul, mivel a BanKonzult Kft., mint mérlegkör felelős számolja el a kiegyenlítő energia díját a rendszerirányítóval

 

A rendszerirányító jogosult a BanKonzult Kft. villamos energia kereskedelmi szerződéseit módosítani, vagy azok teljesítését megtagadni szűk keresztmetszet kialakulása és a VET-ben meghatározottak esetén.

 

4.2.4.1.3   C)   Együttműködés az átviteli engedélyessel és az elosztói engedélyessel

Az átviteli hálózathoz való hozzáférést az átviteli engedélyes, az elosztói hálózathoz való hozzáférést az elosztói engedélyes – kizárólag a rendszerirányító utasítása vagy jóváhagyása esetén – korlátozhatja. Az átviteli engedélyes és az elosztói engedélyes az általa üzemeltetett közcélú hálózathoz kapcsolódó a BanKonzult Kft.-vel szerződéses viszonyban álló rendszerhasználók vételezési illetve betáplálási adatait továbbítja a BanKonzult Kft. részére.

 

Az átviteli engedélyes és az elosztói engedélyes a BanKonzult Kft. megkeresésére igazolja, hogy a villamos energia kereskedelmi szerződés megkötésére igényt bejelentő rendszerhasználó rendelkezik-e hatályos hálózatcsatlakozási és hálózathasználati szerződéssel, míg a BanKonzult Kft. az átviteli engedélyes és az elosztói engedélyes megkeresésére igazolja, hogy az átviteli engedélyes és az elosztói engedélyes üzemeltetésében lévő közcélú hálózathoz csatlakozó rendszerhasználó rendelkezik-e vele aláírt hatályos villamos energia kereskedelmi szerződéssel.

 

Az átviteli engedélyessel és az elosztói engedélyessel való együttműködés részletes feltételeit a BanKonzult Kft. és az átviteli engedélyes, valamint a BanKonzult Kft. és az elosztói engedélyes között a fogyasztók biztonságos ellátása érdekében megkötésre kerülő együttműködési megállapodás szabályozza.

 

4.2.5 A folyamatos és biztonságos kereskedelmi szolgáltatások feltételei

A jogszabályi előírásoknak megfelelő biztonságos kereskedelmi szolgáltatások nyújtásához, a BanKonzult Kft. az infrastrukturális feltételek biztosítása érdekében:

§     rendelkezik a kereskedelmi tevékenységhez szükséges technikai és műszaki eszközökkel, melyeket folyamatosan fejleszt,

§     megfelelő informatikai rendszert használ,

§     a számítási, számítástechnikai eljárásokat a bevezetésre kerülő minőségügyi rendszerrel összhangban is folyamatosan korszerűsíti,

§     szoftvereket csak a szerzői jogok betartásával összhangban szerez be és használ fel, és ezen szoftverek, számítástechnikai rendszerek üzemeltetését, illetve kereskedelmi célú felhasználását magasan képzett, gyakorlott személyzet vagy alvállalkozó biztosítja.

 

A megfelelő informatikai háttérrel biztosítja a bizalmas információk, az üzleti titoknak minősülő adatok teljes körű védelmét a jelen Üzletszabályzatban leírtak szerint.

 

A BanKonzult Kft. biztosítja a biztonságos kereskedelmi szolgáltatás nyújtásához mindenkor szükséges képzett szakemberei rendelkezésre állását, továbbá a kereskedelmi partnerei vásárlói számára biztosítja e szakemberek elérhetőségét személyesen, elektronikus úton, telefonon, vagy faxon. A BanKonzult Kft. weblapjának felhasználásával segíteni kívánja az üzleti partnereivel való együttműködést.

 

 

 

4.2.6 Környezetvédelmi előírások betartásának garanciális feltételei

A BanKonzult Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a nemzetközi egyezményekben, valamint az EU jogszabályokban rögzített környezetvédelmi előírások betartásával termelt villamos energiát vásároljon, a beszerzésre vonatkozó szerződéseinek megkötése során ezekre a körülményekre figyelemmel legyen.

 

A környezetvédelmi előírások betartásának kötelezettségét a BanKonzult Kft. lehetőség szerint a partnereivel, különösen a termelőkkel kötendő beszerzésre vonatkozó szerződéseiben is rögzíti.

 

A BanKonzult Kft. jogosult a szerződés módosítását, vagy megszüntetését kezdeményezni ha hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy szerződéses partnere a környezetvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

 

4.2.7 Fejlesztési tervek

A villamos energia kereskedelmi tevékenység alapja a megfelelő és korszerű infrastruktúra a technikai és információs háttér.

 

A BanKonzult Kft. folyamatosan együttműködik a rendszerirányítóval, és kereskedelmi üzletfeleivel annak érdekében, hogy műszaki és informatikai fejlesztései megfeleljenek az együttműködő villamos energia rendszer előírásainak. Ennek érdekében az információs rendszereit a kereskedelem hardver és szoftver bázisát folyamatosan fejleszti és mindig megfelelő technikai színvonalon tartja, üzemelteti.

 

A kereskedelmi engedélyes a rendszerirányítóval és a kereskedelmi partnerekkel folytatott konzultációkat követően konkretizálja és annak volumenéhez, jellegéhez igazodva határozza meg, majd fogadja el a kereskedelmi tevékenység fejlesztési tervét, és a terv megvalósításának ütemét és a végrehajtás rendjét.

 

 

5     Kereskedelmi feltételek

 

5.1   Üzletpolitikai tervek

 

A BanKonzult Kft. a magyar energiapiacon elkülönített tevékenységként versenypiaci villamos energia kereskedelmet végez, amelynek keretében villamos energiát szerez be, illetve értékesít, továbbá közvetíti azt a piaci szereplők igényeinek legmagasabb szintű kielégítése érdekében. A BanKonzult Kft. kereskedelmi partnerei a magyarországi feljogosított fogyasztók, valamint a villamos-energia kereskedői és termelői engedélyesek, a villamos-energia brókerek és a közüzemi nagykereskedő.

 

A BanKonzult Kft. piaci tevékenységét a tisztességesen elvárható üzleti haszon elérése érdekében végzi. Ennek során betartja a vonatkozó jogszabályi előírásokat, és jó kereskedőként tiszteletben tartja a kereskedelem írott és íratlan szabályait.

 

A BanKonzult Kft. szállítóival és vevőivel megkötendő megállapodások lényeges kereskedelemi feltételeinek kidolgozása során:

§     törekszik a szerződéses feltételek egységesítésére abból a célból, hogy ezzel elősegítse a villamos energia magyarországi versenypiacának fejlődését,

§     alternatív üzleti szerződési feltételeket alkalmaz az ár, elszámolási és fizetési feltételek vonatkozásában abból a célból, hogy rugalmasan alkalmazkodjon a változó piaci igényekhez,

§     szem előtt tartja az elvárható transzparens működést, és kiemelten tesz eleget a diszkriminációmentesség követelményének.

 

A BanKonzult Kft. a Vhr. 29. § alapján, mint villamosenergia-kereskedő - a potenciális fogyasztói kör mérlegelési lehetőségeinek megteremtése érdekében – negyedévente, a Hivatal által meghatározott tartalommal, egy országos napilapban és a honlapján minta ajánlatot tesz közzé.

 

A villamosenergia-rendszer zavartalan működésének elősegítése, valamint a megfelelő kereskedelmi gyakorlat kialakítása érdekében a BanKonzult Kft. megköti a VET, VET Vhr, a villamos energia ellátási szabályzataiban, különösen az Üzemi Szabályzatban és a Kereskedelmi Szabályzatban előírt, a rendszer használatára vonatkozó összes szükséges megállapodást.

 

 

5.2   Versenypiaci kereskedelem feltételei, mennyiségi és minőségi feltételek, szolgáltatások színvonala

 

A BanKonzult Kft. beszerzési és értékesítési tevékenysége során együttműködik a villamosenergia-termelőkkel, kiserőművekkel, a rendszerirányítóval, az átviteli és elosztó hálózati engedélyesekkel, közüzemi nagykereskedővel, továbbá más kereskedőkkel és feljogosított fogyasztókkal.

 

A BanKonzult Kft. és együttműködő partnerei, illetve ügyfelei közötti kereskedelmi, vagy más ügyleteket minden esetben szerződésben rögzíti. A szerződések kötelező tartalmát az ellátási szabályzatok, együttműködő partnerei üzletszabályzatai, illetve a BanKonzult Kft.-vel kereskedelmi kapcsolatra lépő ügyfelek vonatkozásában a jelen Üzletszabályzat határozza meg.

 

5.2.1 Általános szerződéskötési alapelvek

A BanKonzult Kft. a versenypiac szereplőivel kizárólag abban az esetben köt kereskedelmi célú szerződéseket, ha szerződő felei hitelt érdemlően bizonyítják, hogy minden jogszabályi, üzemi és kereskedelmi szabályzati előírásnak eleget tettek és ezeket a szabályokat mindenkor betartják.

 

A versenypiaci résztvevőkkel (termelők, fogyasztók, kereskedők) kötött szerződések általános kereskedelmi feltételeinek kialakításánál a BanKonzult Kft. a vállalkozói szabadság elvét és a tisztességes kereskedői gyakorlat elvárásait követi.

 

 

5.2.2 Kereskedelmi szerződések általános tartalmi elemei

A kereskedelmi szerződéseket a BanKonzult Kft. a hatályban lévő 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) előírásainak, és a magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően alakítja ki.

 

A szerződéseknek kiemelt súllyal tartalmazni kell:

§     a szerződő felek azonosító adatait, képviselőit;

§     a szerződés tárgyát;

§     az árat, díjat vagy a szolgáltatás ellenértékét;

§     a szerződés teljesítésének idejét;

§     a szerződés teljesítésének helyét;

§     az pénzügyi és műszaki elszámolás és teljesítés módját, fizetési feltételeket,

§     a vitás kérdések rendezésének a szabályait.

 

5.2.3 Minőségi feltételek

A villamos energia minőségét minden esetben az UCTE rendszerhez csatlakoztatott magyar Villamos Energia Rendszer Üzemi Szabályzata szerint együttműködő rendszerhasználók együttesen biztosítják a rendszerirányító utasításai és közreműködése alapján.

 

A szolgáltatott energia minőségi jellemzőit az MSZ EN 50160 Magyar Szabvány figyelembevételével az Elosztó Hálózati Engedélyesek hálózathasználati szerződései és Üzletszabályzati tartalmazzák.

 

A szolgáltatott energia minőségi jellemzőire a BanKonzult Kft.-nek, mint kereskedelmi működési engedélyesnek közvetlen ráhatása nincs, azonban a villamos energia megfelelő minősége érdekében a BanKonzult Kft. lehetőség szerint kereskedelmi szerződéseiben is rögzíti a fenti minőségi elvárásokat az értékesített vagy vásárolt villamos energiával szemben. A BanKonzult Kft. a szolgáltatott villamos energiával kapcsolatos minőségi reklamációk esetén közvetít az érintettek között a reklamációk kivizsgálása során.

 

5.2.4 A mennyiségi feltételek

A BanKonzult Kft. a vásárolt vagy értékesített villamos energia mennyiségi feltételeiben a szerződéses partnerével kötött megállapodás keretében állapodik meg.

 

A mennyiségi elszámolás alapja az Üzemi Szabályzatban, a Kereskedelmi Szabályzatban, és a szerződésekben meghatározott módon

§     kialakított elszámolási mérőhelyek szerinti mérés, vagy

§     3×50 A névleges csatlakozási teljesítmény alatt az elosztói engedélyes által a rendszerhasználati szerződésben meghatározott profil alapján elszámolt villamos energia fogyasztás és

§     az ezek felhasználásával a rendszerirányító által végzett rendszerszintű elszámolás alapján az adott ügyletre meghatározott mennyiségi érték, (a mérőberendezés meghibásodása esetén felek a vonatkozó jogszabályok illetve ellátási szabályzatok alapján számolnak el a villamos energia mennyisége tekintetében) vagy

§     a megállapodott és a rendszerirányító által visszaigazolt menetrend.

 

5.2.5 A kereskedelmi szerződések típusai

•     Ellátás alapú szerződés

•     Részleges ellátás alapú szerződés

•     Menetrend alapú szerződés

•     Mérlegkör-szerződés

 

A)   Teljes ellátásra vonatkozó szerződés

Teljes ellátásra vonatkozó szerződés esetén a fogyasztó kizárólag a BanKonzult Kft.-től szerzi be a villamos energia szükségletét. Teljes ellátásra vonatkozó szerződés a fogyasztó/termelő hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződésében rögzített teljesítmények mértékéig köthető. Teljes ellátásra vonatkozó szerződés csak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jöhet létre vagy maradhat hatályban:

§     az BanKonzult Kft. érvényes működési engedéllyel rendelkezzen,

§     a mérlegkör-felelős hatályos mérlegkör szerződéssel rendelkezzen a rendszerirányítóval, és így jogosult legyen mérlegkör-felelősként eljárni,

§     a fogyasztó a jogszabály által erre felhatalmazott szervezet által vezetett nyilvántartásban szerepeljen,

§     a fogyasztó hálózati csatlakozási szerződéssel rendelkezzen,

§     a fogyasztó hálózathasználati szerződéssel rendelkezzen,

§     a fogyasztó a BanKonzult Kft.-vel aláírt mérlegkör-tagsági szerződéssel rendelkezzen.

 

- Teljesítési hely/idő

A teljes ellátásra vonatkozó szerződések alapján a BanKonzult Kft. kötelezettségeinek a teljesítési helye az átviteli hálózat. A teljes ellátásra vonatkozó szerződések alapján a BanKonzult Kft. kötelezettségeinek a teljesítési ideje megegyezik a fogyasztó/termelő tényleges fogyasztásával/betáplálásával. Azaz a villamos energia kereskedelmi szerződéseket a BanKonzult Kft. vonatkozásában teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a BanKonzult Kft. szerződése alapján a fogyasztó/termelő igényének megfelelő mennyiségű villamos energia az átviteli hálózatba(-ból) a fogyasztó fogyasztásával/termelő betáplálásával egyidejűleg betáplálásra/vételezésre került.

 

Kivételesen a felek megállapodhatnak abban, hogy a BanKonzult Kft. kötelezettségeinek teljesítési helye a fogyasztó/termelő csatlakozási pontja. Ebben az esetben a szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a fogyasztó számára a szerződés szerinti, általa igényelt villamos energia rendelkezésre állt. A BanKonzult Kft. ezzel kapcsolatos felelősségét a fogyasztóval kötött szerződés tartalmazza. A szerződés lehetetlenülésére ebben az esetben a 6. pontban foglaltak az irányadóak.

 

 

- BanKonzult Kft. felelőssége a fogyasztókkal szemben abban az esetben ha a teljesítés helye az átviteli hálózat bármely pontja

A szerződés szerinti villamos energia eljuttatása a fogyasztó csatlakozási pontjáig az érintett hálózati engedélyes feladata. Ezért a fogyasztási helyen átadott villamos energia minőségi vagy mennyiségi hibájáért a BanKonzult Kft. – ellenkező megállapodás hiányában – nem vállal felelősséget. Ha a BanKonzult Kft. nem rendelkezik a fogyasztó igényének megfelelő mennyiségű és teljesítményű villamos energia kereskedelmi (vételezési/értékesítési) szerződéssel, BanKonzult Kft. köteles elszámolni a rendszerirányítóval a BanKonzult Kft. szerződésszegése miatt a fogyasztó részére elkerülhetetlenül szükségessé vált kiegyenlítő energia vonatkozásában. a BanKonzult Kft.-nek a szerződés teljesítése vonatkozásában további felelőssége nem áll fenn a fogyasztó irányában. A BanKonzult Kft. természetesen köteles villamos energia kereskedelmi és mérlegkör-felelősi tevékenységét fenntartani a fogyasztóval kötött értékesítési szerződés hatálya alatt.

 

A BanKonzult Kft. köteles eljárni a fogyasztó bejelentése alapján a hálózati rendszer azon tagjával szemben, aki a fogyasztónál fellépő vételezési üzemzavarért felelős.

 

A BanKonzult Kft. köteles mindenkor a feljogosított fogyasztó kérésre annak érdekeit képviselni a fogyasztó ellátásában résztvevő többi engedélyessel szemben. Eljárása során a BanKonzult Kft. köteles tőle elvárható szakértelemmel mindent elkövetni a fogyasztó érdekeinek védelmében, eredményfelelősség azonban nem terheli. Amennyiben azonban bebizonyosodik, hogy nem tett meg minden tőle elvárhatót a fogyasztó érdekében, köteles annak ebből eredő kárát megtéríteni, a fogyasztó pedig jogosult a BanKonzult Kft.-vel kötött villamos energia kereskedelmi szerződését azonnali hatállyal felmondani.

 

Az BanKonzult Kft. köteles továbbá a polgári jog szabályai szerint teljes kártérítést fizetni a fogyasztónak, ha a vele kötött szerződését megszegte, az abban foglaltak teljesítésére bármilyen neki felróható okból nem képes, és ezzel az adott fogyasztónak kárt okozott. A BanKonzult Kft. a fogyasztókkal kötött egyedi ellátási szerződésekben szerződésszegésének esetére kötbérfizetést vállalhat.

 

- Menetrend, illetve adatszolgáltatási kötelezettség

A BanKonzult Kft. a fogyasztó termelési/fogyasztási sajátosságait figyelembe véve, a fogyasztóval együttműködve szabályozza a fogyasztó adatszolgáltatási kötelezettségeit. A fogyasztó legalább tájékoztató jellegű fogyasztási előrejelzések átadására köteles, azonban vállalhat pontos menetrendadási kötelezettséget is.

 

- Fogyasztó általi szerződésszegés

Fogyasztó általi szerződésszegésnek minősül különösen:

§     a villamos energia díjának, vagy annak egy részének, bármilyen egyéb pótdíj vagy kötbér összegének illetve egyedi hálózathasználati szerződés esetén a hálózathasználat, a rendszerszintű szolgáltatások, és a hálózati engedélyes egyéb igényének késedelmes megfizetése vagy meg nem fizetése,

§     a menetrend, illetve adatszolgáltatás rendelkezésre bocsátásának elmulasztása, vagy a menetrend, illetve adatszolgáltatás késedelmes vagy nem megfelelő rendelkezésre bocsátása,

§     többszereplős ellátásra való áttérés a BanKonzult Kft. jóváhagyása nélkül,

§     mérlegkör szerződés, mérlegkör-tagsági szerződés, hálózati csatlakozási és a hálózathasználati szerződés megváltozás bejelentésének elmulasztása, a BanKonzult Kft. -re kiható módosítása,

§     hatályos hálózathasználati és/vagy hálózati csatlakozási, és/vagy mérlegkör szerződés nélküli vételezés,

 

- Szerződésszegés jogkövetkezményei

Az BanKonzult Kft. a fogyasztó szerződésszegése esetén jogosult a fogyasztó villamos energia ellátását felfüggeszteni és/vagy kötbért és kártérítést követelni a fogyasztótól, illetve a szerződést felmondani. A fogyasztó kikapcsolását, felfüggesztését a hálózati engedélyes végzi el a BanKonzult Kft. értesítését követően haladéktalanul. Amennyiben azonban a fogyasztó kikapcsolása az ellátásból nem volt jogszerű, a BanKonzult Kft. a fogyasztó igazolt kárát köteles megtéríteni.

 

Az BanKonzult Kft. a rendszerhasználó felfüggesztését az ellátásból csak végső esetben, a részére küldött felszólítás eredménytelensége esetén, kárenyhítés céljából kezdeményezi.

 

- A villamos energia díja

A fogyasztó köteles a BanKonzult Kft. részére a villamos energia kereskedelmi szerződésben meghatározott díjat megfizetni, az ott meghatározottak szerint.

 

A fogyasztó és a BanKonzult Kft. közötti elszámolás szabályait az Üzletszabályzat 11. számú pontja tartalmazza.

 

- Lehetetlenülés

Amennyiben a felek abban állapodtak meg, hogy a BanKonzult Kft. kötelezettségeinek teljesítési helye a rendszerhasználó csatlakozási pontja, a szabályozási zónán belüli szűk keresztmetszet kialakulása, a hálózati engedélyes által végrehajtott korlátozás, szüneteltetés, a szolgáltatás üzemszünete és a hálózathasználat rendszerirányító vagy a hálózati engedélyesek általi megtagadása a fogyasztó és a BanKonzult Kft. viszonylatában lehetetlenülésnek minősül. Ugyanúgy lehetetlenülésnek minősül a BanKonzult Kft.-t érintő, rajta kívülálló okból hozott hatósági vagy rendszerirányítói határozat illetve döntés, amely a BanKonzult Kft. kereskedelmi, illetve mérlegkör-felelősi tevékenységének folytatását lehetetlenné teszi, vagy fogyasztói korlátozást vezet be, s emiatt a szerződésben vállalt villamos energiaszolgáltatási kötelezettségének (teljesítési helytől függetlenül) nem tud eleget tenni. Az időszakos lehetetlenülés azonban egyik esetben sem eredményezi automatikusan a szerződés megszűnését. Amennyiben a lehetetlenülésért egyik fél sem felelős, sem a fogyasztó, sem a BanKonzult Kft. nem követelheti a másik fél teljesítését, és kártérítésre sem kötelezhető. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából vagy indokolatlan késedelméből eredő kárért a mulasztó fél felelős.

 

- A teljes ellátásra vonatkozó szerződés megszűnése

A villamos energia kereskedelmi szerződés megszűnik

§     A határozott tartam lejártakor,

§     A fogyasztó hálózathasználati és/vagy hálózati csatlakozási, és/vagy mérlegkör, mérlegkör-tagsági szerződésének megszűntekor,

§     Rendes felmondás alapján a felmondási idő leteltekor,

§     Rendkívüli felmondás alapján azonnali hatállyal a felmondás közlésekor.

 

- A teljes ellátásra vonatkozó szerződés felmondása

A teljes ellátásra vonatkozó hosszú távú szerződés rendes felmondással a szerződésben foglalt felmondási idővel, a naptári év végére mondható fel.

Szerződésszegés esetén a szerződésszegéssel nem érintett fél a teljes ellátásra vonatkozó szerződést rendkívüli felmondással, írásban azonnali hatállyal felmondhatja.

 

Ez esetben a szerződésszegő fél köteles megtéríteni a másik félnek a villamos energia kereskedelmi szerződés végrehajtásával kapcsolatban felmerült összes költségét és/vagy kárát.

 

Amennyiben a BanKonzult Kft. hazai vagy import energia-beszerzési forrásai előre nem látható okból (hatósági határozat, rendszerirányítói döntés vagy egyéb külső, a BanKonzult Kft.-től független ok miatt, amely nem minősül Vis Maiornak) legalább 15 napot meghaladóan elérhetetlenek vagy olyan mértékben korlátozottak, hogy a BanKonzult Kft. a fogyasztó ellátását a szerződésben rögzített energiadíjon nem tudja vállalni, a BanKonzult Kft. jogosult a szerződés módosítását kezdeményezni. Amennyiben a szerződés módosításáról a felek nem tudnak 15 napon belül megállapodni, a BanKonzult Kft. jogosult a szerződést felmondani. A BanKonzult Kft. nem hivatkozhat saját felróható magatartására a szerződés felmondása érdekében.

 

B)   Részleges ellátásra vonatkozó szerződés

A részleges ellátásra vonatkozó szerződés esetén a fogyasztó nem kizárólag BanKonzult Kft.-től szerzi be a villamos energia igényét. Részleges ellátásra vonatkozó szerződés a fogyasztó hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződésében rögzített teljesítmények mértékéig köthető. Részleges ellátásra vonatkozó szerződés csak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jöhet létre vagy maradhat hatályban:

§     többszereplős ellátás áll fenn a BanKonzult Kft.-vel,

§     a fogyasztó BanKonzult Kft.-vel kötött mérlegkör-tagsági szerződést,

§     a fogyasztó menetrendes villamos energia szállítási szerződéssel rendelkezik,

§     BanKonzult Kft. érvényes működési engedéllyel rendelkezik,

§     az BanKonzult Kft. hatályos mérlegkör szerződéssel rendelkezik a rendszerirányítóval, és így jogosult mérlegkör-felelősként eljárni;

§     a fogyasztó a jogszabály által erre felhatalmazott szervezet által vezetett nyilvántartásban szerepel;

§     a fogyasztó hálózati csatlakozási szerződéssel rendelkezik;

§     a fogyasztó hálózathasználati szerződéssel rendelkezik.

 

Részleges ellátásra vonatkozó szerződés esetén a fogyasztó a BanKonzult Kft.-re engedményezi az egyéb villamos energia kereskedelmi szerződéseiből összes jogát, vagy külön megállapodnak a menetrendes és részleges ellátási szerződések összehangolt végrehajtásáról.

 

A fogyasztó a fennálló egyszereplős ellátását (teljes ellátásra vonatkozó szerződést), kizárólag BanKonzult Kft. jóváhagyásával módosíthatja többszereplős ellátásra (részleges ellátásra). Ebben az esetben a BanKonzult Kft. részleges ellátási szerződést köt a fogyasztóval, és a korábbi teljes ellátási szerződést a felek közös megegyezéssel megszüntetik.

 

Részleges ellátásra vonatkozó szerződés esetén a fogyasztó köteles haladéktalanul, írásban értesíteni a BanKonzult Kft.-t a nem a BanKonzult Kft.-vel kötött villamos energia kereskedelmi szerződései hatályáról, abban beálló bármely változásról, megszűnéséről, továbbá az azokban szereplő feltételekről (a villamos energia díj összegének kivételével).

 

A részleges ellátásra vonatkozó szerződésre a teljes ellátásra vonatkozó szerződésre irányadó fenti szabályokat kell alkalmazni a következő eltérésekkel:

 

- Fogyasztó általi szerződésszegés

Fogyasztó általi szerződésszegésnek minősül különösen:

§     bármely kereskedelmi szerződés jóváhagyásra történő bemutatásának elmulasztása, vagy

§     menetrendes kereskedelmi szerződésének feltételeit érintő változás bejelentésének elmulasztása,

§     a teljesítménydíj vagy az energiadíj, illetve a kötbér kifizetésével kapcsolatos kötelezettségét 30 napot meghaladóan nem teljesíti, kivéve a számlakifogással érintett összegeket,

§     a villamos energia átvételi kötelezettségét neki felróható okból 30 napot meghaladóan nem teljesíti, akkor is, ha erre azért nem képes, mert az adott fogyasztási helyet a hálózati engedélyes a fogyasztó szerződésszegése miatt kikapcsolta, vagy 30 napot meghaladóan az ellátásból felfüggesztette;

§     az BanKonzult Kft. által a fogyasztási helyek ellátására szolgáltatott villamos energiát a BanKonzult Kft. hozzájárulásának hiányában továbbadja;

§     adatszolgáltatási, menetrendadási kötelezettségeit nem teljesíti.

 

- Menetrend

A fogyasztó köteles a BanKonzult Kft. részére, a szerződésben megállapodottak szerinti gyakorisággal, a BanKonzult Kft. igénye szerinti időbontású, részletezésű, a fogyasztó várható villamos energia fogyasztására vonatkozó írásbeli menetrendet a szerződésben előírt határidőig rendelkezésre bocsátani. Továbbá a fogyasztó köteles a BanKonzult Kft. rendelkezésére bocsátani az egyéb villamos energia kereskedelmi szerződései alapján megadott menetrendeket is a szerződésben előírt határidőig. Ettől eltérően a felek megállapodhatnak abban is, hogy a fogyasztó meghatározott teljesítményt folyamatosan átvesz, adott teljesítményt nem lép túl, s emellett bizonyos villamos energia mennyiségi értékek között lesz adott időtartamban a fogyasztása, továbbá a fogyasztó előrejelzi villamos energia igényét a BanKonzult Kft.-nek.

 

C)   Menetrend alapú fogyasztói szerződés

Menetrendes szerződés esetén a fogyasztó, az általa megadott menetrendnek megfelelő mennyiségű és ütemezésű villamos energia igényét BanKonzult Kft.-től szerzi be. Menetrend alapú szerződés abban az esetben jöhet létre, ha a fogyasztó rendelkezik mérlegkör szerződéssel vagy mérlegkör-tagsági szerződéssel. Menetrend alapú szerződés csak teljesítménymérő és tároló fogyasztásmérővel rendelkező csatlakozási ponttal rendelkező fogyasztó, termelő és a BanKonzult Kft. között, valamint önálló mérlegkörrel vagy mérlegkör tagsági szerződéssel rendelkező kereskedő és a BanKonzult Kft. között jöhet létre.

 

Menetrend alapú szerződés határozott és határozatlan időtartamra köthető. Menetrend alapú szerződés egyszeri vagy többszöri teljesítéssel megszűnő vagy keretszerződés jelleggel is köthető.

 

- Teljesítési hely/idő

A menetrend alapú szerződések alapján a BanKonzult Kft. kötelezettségeinek a teljesítési helye általában a magyar átviteli hálózat. A menetrend alapú szerződések alapján a BanKonzult Kft. kötelezettségeinek a teljesítési ideje megegyezik a menetrend által meghatározott szállítással. Azaz a villamos energia kereskedelmi szerződéseket a BanKonzult Kft. vonatkozásában teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a BanKonzult Kft. szerződése alapján a rendszerirányító a szállítást a menetrend visszaigazolásával teljesítésre befogadta.

 

- BanKonzult Kft. általi szerződésszegés

Az BanKonzult Kft. szerződésszegése esetén, azaz ha BanKonzult Kft. nem rendelkezik a fogyasztó/termelő igényének megfelelő mennyiségű és teljesítményű villamos energia kereskedelmi (vételezési/értékesítési) szerződéssel, BanKonzult Kft. köteles elszámolni a rendszerirányítóval a BanKonzult Kft. szerződésszegése miatt a fogyasztó/termelő részére elkerülhetetlenül szükségessé vált kiegyenlítő energia vonatkozásában. További felelőssége nem áll fenn a fogyasztó/termelő irányában a BanKonzult Kft. nek.

 

- Fogyasztó általi szerződésszegés

Fogyasztó általi szerződésszegésnek minősül különösen:

§     a villamos energia díjának, vagy annak egy részének késedelmes megfizetése vagy meg nem fizetése,

§     a menetrend rendelkezésre bocsátásának elmulasztása, vagy a menetrend késedelmes vagy nem megfelelő rendelkezésre bocsátása a rendszerirányító ill. BanKonzult Kft. részére,

§     mérlegkör szerződés, mérlegkör-tagsági szerződés, hálózati csatlakozási és a hálózathasználati szerződés BanKonzult Kft.-t érintő változás bejelentésének elmulasztása,

§     hatályos hálózathasználati és/vagy hálózati csatlakozási, és/vagy mérlegkör szerződés nélküli vételezés ill. kereskedés.

 

- Szerződésszegés jogkövetkezményei

Az BanKonzult Kft. a fogyasztó szerződésszegése esetén jogosult a fogyasztó villamos energia ellátásának felfüggesztését kezdeményezni és/vagy kötbért és kártérítést követelni a fogyasztótól. A fogyasztó felfüggesztését a hálózati engedélyes BanKonzult Kft. értesítését követően haladéktalanul elvégzi.

 

Súlyos szerződésszegés esetén a felek a szerződést felmondhatják.

 

- A villamos energia díja

A fogyasztó köteles a BanKonzult Kft. részére a villamos energia szerződésben meghatározott díjat megfizetni, az ott meghatározottak szerint.

 

A fogyasztó és a BanKonzult Kft. között elszámolás szabályait az Üzletszabályzat 7. számú pontja tartalmazza.

 

§     A menetrend alapú szerződés megszűnése

§     A határozott tartam lejártakor,

§     A fogyasztó hálózathasználati és/vagy hálózati csatlakozási, és/vagy mérlegkör, mérlegkör-tagsági szerződésének megszűntekor a 8.2 pontban foglaltak szerint,

§     Rendkívüli felmondás alapján a felmondás hatályba lépésekor,

§     Rendes felmondás esetén a felmondási idő leteltekor.

 

- A menetrend alapú szerződés felmondása

A menetrend alapú szerződés felmondására a teljes ellátásra vonatkozó szerződésre irányadó eljárásrend az alkalmazandó.

 

- Menetrend

A menetrend a szerződés részeként kerül megállapításra a Kereskedelmi Szabályzat előírásaival összhangban.

 

A szerződő felek kötelesek a menetrend rendszerirányító részére történő bejelentésére az ellátási szabályzatoknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre. A szerződő felek kötelesek a menetrendi bejelentés és jóváhagyás során tanúsított magatartásával a másik félnek okozott kár másik fél részére történő megtérítésére.

 

- Menetrendes értékesítési szerződés más engedélyesekkel

Az BanKonzult Kft. a villamos energia piac más engedélyesivel a Kereskedelmi Szabályzat rendelkezéseinek betartásával köt szerződéseket. A villamos energia értékesítési szerződésnek rendelkeznie kell mindazokról a tartalmi elemekről, kérdésekről, amelyeket a Kereskedelmi Szabályzatban szerepelnek, így különösen:

§     A szerződő felek azonosítói;

§     A szerződés tárgya,

§     A szerződés teljesítésének helye,

§     A pénzügyi elszámolás módja,

§     A vitás kérdések rendezésének a módja.

 

A menetrendes értékesítési szerződések hatálybalépésének előfeltétele, hogy az alábbi feltételek a szerződés megkötésekor együttesen fennálljanak:

1.    Mindkét fél érvényes működési engedéllyel rendelkezzen;

2.    Mindkét félnek hatályos mérlegkör szerződése legyen a rendszerirányítóval, és így jogosultak legyenek mérlegkör-felelősként eljárni;

3.    A termelő hálózati csatlakozási szerződéssel rendelkezzen;

4.    A termelő hálózathasználati szerződéssel rendelkezzen az elosztói engedélyessel;

5.    A határon keresztüli villamos energia szállítás esetén a szállító megfelelő hatósági engedéllyel rendelkezzen.

 

5.3   A villamosenergia-piac résztvevőivel való kereskedelmi együttműködés szabályai

 

A BanKonzult Kft., mint mérlegkör-felelős szerzi be kiegyenlítő energiát a rendszerirányítótól.

 

5.3.1 Rendszerszintű szolgáltatások

A BanKonzult Kft. köteles igénybe venni a rendszerirányító által biztosított rendszerszintű szolgáltatásokat.

A rendszerszintű szolgáltatások (kiegyenlítő energia, stb.) jogszabályban meghatározott díját a BanKonzult Kft. köteles [havonta] megfizetni a rendszerirányító vagy a mérlegkör részére (a mérlegkör-szerződés függvényében). Amennyiben a fogyasztó megbízza a BanKonzult Kft.-t, akkor az átviteli és elosztói engedélyessel együttműködik és megköti a szerződést a fogyasztó nevében a hálózathasználatra.

 

5.3.2 A termelőkkel kötendő szerződések

A villamosenergia-termelőktől történő beszerzést a felek közötti kétoldalú szerződések rendezik, melyek magukba foglalják a mennyiségi és a minőségi feltételek rögzítését.

 

A szerződés tartalmi követelményeire a VET, VET Vhr, villamos energia ellátási szabályzatok, különösen az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat az irányadó. Ezeknek figyelembe vételével a BanKonzult Kft. a termelői engedélyesekkel versenypiaci adásvételi, illetve keretszerződéseket köt.

 

A BanKonzult Kft. és a villamos energiatermelők között megkötendő villamos energia adásvételi szerződés létrejöhet a:

§     a lekötött teljesítőképesség,

§     a villamos energia mennyiség,

§     a lekötött teljesítőképesség és átvett villamos energia mennyiség alapján.

 

Az adásvételi szerződés feltétele a villamos energia vásárlási mennyiségének rögzítése zónaidő szerinti bontásban, vagy a kihasználás, illetve a menetrend megadásával.

 

A megfelelően alkalmazandó meghatározás mindig a felek közötti konkrét kétoldalú szerződés lényegi részét képezi.

 

A termelőkkel kötendő villamos energia vásárlási szerződések mintaszerződése jelen Üzletszabályzat 1. sz. mellékletét képezi.

 

5.3.3 Más villamos energia kereskedőkkel kötendő szerződések

A BanKonzult Kft. a más villamos energia-kereskedőkkel kialakított kereskedelmi kapcsolatában a megkötött szerződések végrehajtásában a VET VET Vhr, ellátási szabályzatok, különösen Üzemi Szabályzat és a Kereskedelmi Szabályzat előírásai az irányadók.

 

A BanKonzult Kft. a kereskedőkkel kötött szerződéseiben és az érvényes jognyilatkozatok megtételében kiköti az írásbeliséget.

 

Amennyiben a megkötött szerződések teljesítési helye nem a Magyar Köztársaság területén belül van, abban az esetben A BanKonzult Kft. a felek által kikötött irányadó jog figyelembe vétele mellett alkalmazza a megkötendő szerződéseket.

 

A BanKonzult Kft. és a villamos energia kereskedők között megkötendő villamos energia adásvételi szerződés létrejöhet a:

§     a lekötött teljesítőképesség,

§     a villamos energia mennyiség,

§     a lekötött teljesítőképesség és átvett villamos energia mennyiség alapján.

 

Az adásvételi szerződés feltétele a villamos energia vásárlási mennyiségének rögzítése zónaidő szerinti bontásban, vagy a kihasználás, illetve a menetrend megadásával.

 

A BanKonzult Kft. által, más kereskedőkkel megkötendő szerződések mintaszerződése jelen Üzletszabályzat 2. sz. mellékletét képezi.

 

5.3.4 A feljogosított fogyasztókkal kötendő szerződések

A BanKonzult Kft. által a feljogosított fogyasztókkal kötendő szerződések típusai megegyeznek a Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott szerződési típusokkal, így a fogyasztó választása szerint köthető menetrend alapú, ellátás alapú vagy részleges ellátás alapú szerződés.

 

A feljogosított fogyasztók eltérő fogyasztási tulajdonságai miatt többféle szerződés típus kidolgozása lehet indokolt, azonban a jelen Üzletszabályzat a gyakorlatban várhatóan gyakran előforduló szerződéstípust mellékeli a 3. sz. mellékletben.

5.3.5 Más engedélyesekkel kötendő szerződések

A rendszerirányítóval kötendő szerződések

A BanKonzult Kft. a VET 39. § alapján a rendszerirányítóval a rendszerszintű szolgáltatások igénybevételére kialakítja a rendszerbiztonság és egyensúly megtartása mellett a VET, VET Vhr., Üzemi Szabályzat, Kereskedelmi Szabályzat, valamint a Rendszerirányító Üzletszabályzatában foglalt rendelkezéseknek megfelelő szerződéseket.

 

 A hálózati engedélyesekkel kötendő szerződések

A BanKonzult Kft. a feljogosított fogyasztó választása szerint és annak megbízása alapján közvetlenül szerződést köthet a feljogosított fogyasztó nevében a hálózathoz történő hozzáférés, csatlakozás, illetve a rendszerhasználat biztosítása érdekében az érintett átviteli, illetve elosztói hálózati engedélyes Üzletszabályzatának figyelembe vételével.

 

5.4   Mérlegkör tagsági szerződés

 

A feljogosított fogyasztó, a kiegyenlítő energia elszámolására a rendszerirányítóval mérlegkör szerződést vagy a mérlegkör-felelőssel mérlegkör-tagsági szerződést köteles kötni. Bármely fogyasztó vagy termelő kezdeményezheti a mérlegkör-tagsági szerződés megkötését a BanKonzult Kft.-vel. A BanKonzult Kft. saját döntése alapján vállalja a mérlegkör-tagsági szerződés megkötését a fogyasztóval vagy a termelővel. A mérlegkör-tagsági szerződés a rendszerhasználó és a BanKonzult Kft. közötti egyszereplős villamos energia ellátási szerződés melléklete, annak elválaszthatatlan részét képezi.

 

Amennyiben a fogyasztó vagy a termelő BanKonzult Kft.-vel kötött mérlegkör-tagsági szerződést és nem kizárólag BanKonzult Kft.-től szerzi be vagy nem kizárólag BanKonzult Kft. részére értékesíti a villamos energia igényét/termelését (részleges ellátás alapú szerződés megkötésével), a fogyasztó vagy a termelő köteles az egyéb menetrendes villamos energia kereskedelmi szerződéseit BanKonzult Kft. részére haladéktalanul jóváhagyásra bemutatni, és az e szerződésekből eredő jogait BanKonzult Kft.-re engedményezni, vagy ennek adatait a BanKonzult Kft.-nek megadni, és vele a menetrendes szerződés végrehajtásában együttműködni.

 

A fogyasztó a fennálló egyszereplős ellátását (teljes ellátás alapú szerződést) kizárólag a BanKonzult Kft. jóváhagyásával módosíthatja többszereplős ellátásra (részleges vagy kiegészítő ellátás alapú szerződésre). Amennyiben a többszereplős ellátás során BanKonzult Kft. a mérlegkör-felelős a fogyasztó vonatkozásában, úgy a fogyasztó és a BanKonzult Kft. külön megállapodást köt a fentiek szerint arról, hogy a BanKonzult Kft. milyen szerepet vállal a fogyasztó menetrendes villamos energia szállítási szerződésének végrehajtásában. A BanKonzult Kft. csak a fogyasztóval egyeztetett módon jogosult a menetrendes szerződés végrehajtásával kapcsolatosan a fogyasztó képviseletében eljárni. A BanKonzult Kft. eljárásának célja, hogy az általa működtetett mérlegkör kiegyenlítő energia igényét csökkentse, s ez által a fogyasztó és a saját károsodását elkerülje.

 

A mérlegkör-tagsági szerződés megszegése

A mérlegkör-tagsági szerződés rendszerhasználói megszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan az, ha:

§     a rendszerhasználó a BanKonzult Kft.-nek járó díj, illetve a kötbér kifizetésével kapcsolatos kötelezettségét harminc (30) napot meghaladóan - ajánlott levélben elküldött felszólítás ellenére - sem teljesíti.

§     a villamos energiavételezést vagy betáplálást neki felróható okból harminc (30) napot meghaladóan megszakítja,

§     a mérlegkör-tagsági szerződés időtartama alatt az adott fogyasztási helyre vonatkozóan más mérlegkör-tagsági vagy mérlegkör szerződést köt;

§     a rendszerhasználó a mérlegkör tagsági szerződéssel összhangban a BanKonzult Kft. menetrendjének tervezéséhez szükséges adatokat öt (5) napot meghaladóan, felszólítás ellenére nem teljesíti.

 

Szerződésszegés esetén a rendszerhasználó köteles a BanKonzult Kft. felmerült kárát megtéríteni, s a szerződésben kikötött késedelmi kamatot és/vagy kötbért megfizetni. A rendszerhasználó szerződésszegése esetén a BanKonzult Kft. jogosult a mérlegkör-tagsági szerződést rendkívüli felmondással felmondani.

 

A BanKonzult Kft. részéről bekövetkező szerződésszegés:

Az BanKonzult Kft. mérlegkör-felelősi tevékenységét a vonatkozó jogszabályoknak és a Kereskedelmi Szabályzatnak megfelelően végzi. Amennyiben a rendszerirányító a BanKonzult Kft.-vel kötött mérlegkör-szerződését mégis felmondja, és emiatt a BanKonzult Kft. a mérlegkörének tagjaival kötött mérlegkör-tagsági szerződések teljesítésére nem képes, valamennyi mérlegkör-tagjának köteles az emiatt felmerült kárát megtéríteni. Emellett a BanKonzult Kft. mindent köteles elkövetni azért, hogy a mérlegköréhez tartozó rendszerhasználóknál így felmerülő károkat megelőzze.

 

A fentiek vonatkoznak arra az esetre is, ha a BanKonzult Kft. a mérlegkör-tagsági szerződés teljesítésére azért nem képes, mert a Magyar Energia Hivatal működési engedélyét visszavonta.

 

A mérlegkör-tagsági szerződés hatálya és megszűnése

A mérlegkör-tagsági szerződés a rendszerhasználó, illetve a BanKonzult Kft. közötti villamos energia ellátási szerződés időtartama alatt marad hatályban. A mérlegkör-tagsági szerződés felmondásának feltételeire a felek egyedi megállapodása irányadó.

 

A mérlegkör-tagsági szerződés minta

A BanKonzult Kft. a fenti feltételekkel összhangban álló, a 4 sz. mellékletben csatolt szerződésminta alapján köt a feljogosított fogyasztókkal tagsági szerződést. a BanKonzult Kft. minden mérlegkör-taggal megtárgyalja a szerződés feltételeit és a rendszerhasználó igényeit figyelembe véve állapodik meg az egyes mérlegkör-tagsági szerződések végleges összegében. A BanKonzult Kft. minden mérlegköréhez csatlakozó termelői engedélyessel egyedi szerződést köt

 

5.5   Határt keresztező kereskedés

 

A BanKonzult Kft. a határon keresztül történő villamos energia szállítását a Hivatal által kiadott engedély birtokában végzi.

 

A versenypiaci kereskedő ezen tevékenységi engedélye alapján a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (VET) 47. § (1) bekezdés értelmében továbbá a 182/2002 (VIII.18.) Korm. rendelet szabályai szerint végezhet határon keresztül történő villamosenergia-szállítást.

 

Import esetében a csatlakozási és így átadás-átvételi pont a határkeresztező vezeték országhatárt keresztező pontja. Ha az elszámolási mérés nem a csatlakozási ponton történik, a villamos energia mért mennyiségét a mérési és a csatlakozási pont közötti szakasz hatásos veszteségével korrigálni kell.

 

A BanKonzult Kft. határkeresztező kereskedése során, amennyiben az általa igényelt hálózati kapacitások telítettek, a rendszerirányító által a Kereskedelmi Szabályzatban megállapított szabványosított időszakokra szóló (egy év, egy hónap, egy hét vagy egy nap), határkeresztező kapacitás használati jogok felosztásának meghirdetését figyelemmel kíséri.

 

A kapacitás felosztási eljárások szabályait, a lekötött kapacitás használatának és  engedményezésének eljárás rendjét a vonatkozó kormányrendelet és a Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.

§    

5.5.1 A szállítások végrehajtása és korlátozása

A BanKonzult Kft. a határt keresztező szállítást a Kereskedelmi Szabályzat alapján megfelelő dokumentált módon bejelenti.

 

A BanKonzult Kft. tudomásul veszi, hogy a villamos-energia-rendszerbiztonságának érdekében a rendszerirányító a VET, valamint az erre vonatkozó Kormányrendelet alapján, a Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott eljárás szerint, a be- és kiszállításokat egy vagy több határt keresztező ügylet, illetve egyidejűleg több metszék vonatkozásában korlátozhatja azzal, hogy csak a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerint meghatározott kritikus esetben vezethet egy határt keresztező szállítás vagy szállítások teljes megtagadásához.

 

5.5.2 A szállítások nyilvántartása

A BanKonzult Kft. az országhatárt metsző villamos energia kereskedelme során a kereskedelmi ügylettel kapcsolatos összes rá vonatkozó előírt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz.

 

A BanKonzult Kft. által megkötendő országhatármetsző kereskedés szerződése igazodik a rendszerirányító Üzletszabályzatában foglaltakhoz.

 

 

5.6   A szabad értékesítés feltételei

 

A BanKonzult Kft. villamos-energia szabad értékesítésére irányuló kereskedelmi szerződéseket a villamos energia versenypiac valamennyi szereplőjével köthet. Ezen szerződések menetrend alapú, vagy ellátás alapú szerződések. Ennek megfelelően az elszámolás alapját a szerződő felek egymás közötti viszonyában, valamint a Rendszerirányító felé a Kereskedelmi szabályzatban és az egyes szerződésekben leírtak szerint készített menetrend (menetrend alapú szerződéseknél), vagy a villamos energia teljesítmény és fogyasztásmérő berendezéseken mért adatok (ellátás lapú szerződéseknél) képezik.

 

A villamos energia vásárlójának a menetrendkészítés alapjául szolgáló villamos energia teljesítményre vonatkozó igényét a Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon és időpontig kell bejelentenie. Ennek elmaradása esetén a vevő által lekötött villamos energia kapacitást az eladó szabadon értékesítheti.

 

A fizikai szállítás a piaci szereplők között létrejött kereskedelmi szerződés alapján a Rendszerirányító felé jelentett menetrend mennyiségeivel realizálódik. A menetrendben rögzített mennyiségektől való eltérést a Rendszerirányító kiegyenlítő szabályozási energiával biztosítja, melynek elszámolása érdekében a villamos energia kereskedelemben részt vevő piaci szereplőknek minden esetben valamelyik magyarországi mérlegkörhöz kell csatlakozniuk.

 

A villamos energia ellátási szerződés hatályba lépésének a feltétele, hogy a rendszerhasználó rendelkezzen hatályos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződéssel. A villamos energia ellátási szerződés hatályba lépésének napja az a nap, amikor a rendszerhasználó hálózathasználati szerződése hatályba lép. A hálózatcsatlakozási és hálózathasználati szerződést a fogyasztó köti meg a hálózati engedélyessel. A fogyasztó köteles a hálózati szerződés aláírását bejelenteni.

 

5.7   Szervezett villamosenergia-piacon való részvétel szabályai

 

A Szervezett Villamos-energia Piacon való részvétel részletes szabályait a Szervezett Villamos-energia Piac engedélyese működési és Üzletszabályzatai határozzák meg. Ezek hiányában a BanKonzult Kft. kötelezettséget vállal arra (a VET 62-63. §) alapján, hogy a szervezett villamos energia-piac működtetésére felhatalmazott engedélyessel a VET 62 § (1) bekezdés szerint szabványosított szerződés útján kereskedik.

 

6     Általános szerződési feltételek

 

6.1   Szerződéskötő felekre vonatkozó pénzügyi gazdasági feltételek

 

Engedélyes szerződő fél

Az engedélyes szerződő féllel szemben támasztott pénzügyi, gazdasági feltételek, különösen, hogy

§     rendelkezzen a Magyar Energia Hivatal által kiadott működési engedéllyel,

§     pénzügyi biztosítékot nyújtson

 

Nem engedélyes szerződő fél

A feljogosított fogyasztóval és nem engedélyes termelővel szemben támasztott szerződéskötési követelmények:

 

Megfelelőségi feltételek:

§     Nyilatkozat arról, hogy csődeljárás, végrehajtási, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

§     Nyilatkozat az együttműködő villamos energia rendszer működési szabályainak tudomásul vételéről, az abban foglalt előírások betartásáról.

§     Nyilatkozat arról, hogy a vele szemben nem áll fenn a VET 50.§ (3) c) és e) pontjában meghatározott kizáró ok.

§     A megelőző üzleti évről szóló éves beszámoló benyújtása.

§     A 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányainak eredeti vagy hiteles másolatban való benyújtása.

§     Számlavezető bankjai által kiállított igazolás benyújtása arról, hogy nincsenek teljesítetlen, sorban álló tételei.

§     Igazolás arról, hogy  feljogosított fogyasztóként nyilvántartásba került, és megkötötte a csatlakozási- és rendszerhasználati szerződéseket (csak feljogosított fogyasztók esetén).

§     Igazolásként a pénzügyi biztosítékról szóló okirat, megállapodás csatolása

 

A Kereskedelmi engedélyes a megkötendő szerződés típusától, időbeli hatályától, értékétől függően a fenti feltételek közül egyesektől eltekinthet.

 

6.2   Nyilatkozatok és szavatolások

 

Minden szerződő fél a létrejött szerződés aláírásával elismeri és kijelenti, hogy törvényesen működő és bejegyzett olyan gazdasági társaság, mely nem áll csőd vagy felszámolási eljárás alatt. A szerződő felek kijelentik, hogy nincs ellenük folyó vagy egyébként fenyegető sem, bírósági sem egyéb eljárás, mely veszélyezteti a megkötött szerződés teljesítését. A felek nevében aláíró képviselők rendelkeznek minden olyan jogszabályi vagy egyéb szervezeti felhatalmazással, melynek alapján a szerződésből származó kötelezettségeket vállalhatják.

 

6.3   Titoktartás

 

A szerződő felek kötelesek betartani az adatvédelmi szabályokat, különös tekintettel bizalmasan kezelnek minden egymásnak átadott, üzleti titoknak minősülő információt, valamint minden olyan információt, dokumentációt, adatot, amelyeket írásban bizalmasnak minősítettek (bizalmas információ), vagy jogszabály annak minősít.

 

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a jogosultnak méltányolható érdeke fűződik.

 

A szerződő fél titoktartási kötelezettsége a másik féllel kapcsolatos tudomására jutott minden információra kiterjed. A szerződő fél a birtokába jutott bizalmasnak minősülő információt csak a másik fél írásbeli hozzájárulásával adhatja át, illetve teheti hozzáférhetővé harmadik személy részére.

 

A szerződő fél a szerződéssel kapcsolatos okmányokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül ilyen információt egyik fél sem tehet közzé, harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve, ha ezt érvényes és hatályos jogszabály alapján valamely bíróság vagy más hatóság, államigazgatási szerv (pl. MEH) kötelező érvénnyel elrendeli. A felek erről haladéktalanul tájékoztatják egymást írásban a vonatkozó bírósági, vagy más hatósági határozat egyidejű megküldése mellett.

 

Nem tekinthető titoktartási kötelezettség alá eső információnak,

§     amely az azt megszerző fél vagy annak megbízottja, alkalmazottja, tisztviselője, részvényese tulajdonában volt az információ átadásakor;

§     amelyet a fél jóhiszeműen megszerzett egy olyan harmadik féltől, amely jogosult volt annak átadására;

§     amelyet közhatalmi szerveknek, vagy bármely más kormányzati hatóságnak a jogszabályi vagy hatósági előírások szerint ki kellett adni.

 

6.4   Szerződésszegés

 

A szerződő fél szerződésszegésének minősül különösen, ha

§     a tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja (kötbér, kártérítés),

§     hibásan teljesít (kártérítés, kötbér),

§     pénzügyi biztosítékadási kötelezettségét nem teljesíti (késedelmi kamat, kártérítés).

 

6.5   Szerződésszegések jogkövetkezményei

 

A szerződő felek hibás teljesítése.

Hibásan teljesít a fél, ha szolgáltatását késedelmesen, nem szerződésszerűen teljesíti. A hibás teljesítés a felekre vonatkozó specifikációit a felek a konkrét ügylettípusra vonatkozó szerződésben határozzák meg.

 

A késedelem meghatározása.

Késedelembe esik a fél, ha valamely kötelezettségét határidőre nem teljesíti, illetve díj/pénz tartozását esedékességkor nem egyenlíti ki. A fél fizetési késedelme esetén a késedelem teljes idejére a jegybanki alapkamat +3% mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat fizetési kötelezettség kezdő időpontja az esedékességet követő nap. A kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a fél kimentette magát [Ptk. 301. § (1) bek.].

 

Kötbér, mértéke.

A kötbér számításának alapja a hibásan teljesített szolgáltatás szerződés szerinti értéke.

 

A kötbér

Napi mértékének valamint maximális mértékének meghatározását a felek között kötött kereskedelmi szerződés tartalmazza a felek megállapodása alapján, tekintettel a szerződés volumenére a szolgáltatások értékére.

 

A hibás teljesítéssel kapcsolatos kártérítés

A fél a kötbért meghaladó, dokumentumokkal igazolt kárának megtérítését is követelheti.

 

6.6   Kártérítés

 

A szerződő felek kártérítési kötelezettsége.

A szerződésszegésért való felelősségre, valamint a kártérítés mértékére a mindenkor hatályos Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

 

A kárrendezés módja.

A károsult köteles a bekövetkezett káráról való tudomásszerzését követően haladéktalanul másik felet értesíteni és kártérítési igényét bejelenteni. A másik fél, ha a károkozás tényét, illetve felelősségét vitatja köteles a egyeztetést kezdeményezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a Jogviták rendezése fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

6.7   Vis maior

 

A "Vis Maior" bármely olyan eseményt vagy történést jelent, amely az általa érintett Fél akaratától függetlenül következik be és amelyet az érintett fél megelőzni vagy elhárítani kellő gondossággal nem tud, és amely a szerződésből eredő bármely kötelezettség teljesítését korlátozza vagy lehetetlenné teszi. A Vis Maior események különösen az alábbi eseményeket foglalják magukba (ha azok a fenti követelményeknek megfelelnek):

 

a)    tűz, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, vihar, villámcsapás, járvány, karantén, radioaktív sugárzás, rekvirálás, lefoglalás vagy államosítás, kikötők, dokkok, csatornák vagy más, a hajózást vagy navigációt segítő vagy ahhoz kapcsolódó létesítmények lezárása bármely helyen vagy egy helyen belül;

b)    hadüzenettel vagy anélkül folyó háború, ellenségeskedés, fegyveres konfliktus vagy idegen támadás, blokád, forradalom, felkelés, lázadás, polgári elégedetlenség vagy villongás;

c)    országos sztrájk, munkabeszüntetés;

d)    bármely hatóság (beleértve a Közhatalmi Szerveket) intézkedése, aktusa, akkor is, ha az mulasztásban nyilvánul meg; valamint

e)    hálózati automatikák működésének holt ideje alatti ellátás szünetelés, valamint az Üzemi Szabályzatban ilyenként meghatározott üzemi események;

f)    bármely olyan eseményt vagy körülményt, amely valamely alkalmazandó jogból vagy jogszabályból ered, s amely ésszerűen nem volt előrelátható Jelen Szerződés aláírásakor.

 

A kétségek elkerülése végett nem minősül Vis Maiornak a Feleknek a szerződéses mennyiség felhasználására vagy viszonteladására vonatkozó képtelensége, vagy a pénzeszközök hiánya.

 

Ha bármelyik szerződő fél (a továbbiakban: "Érintett Fél") képtelenné válik a szerződésből eredő bármely vagy összes kötelezettségének teljesítésére Vis Maior helyzet következtében, akkor a szerződés továbbra is érvényben marad. Az Érintett Fél a Vis Maior mértékében és fennállásának időtartamára mentesül ezen kötelezettségek nem-teljesítéséből eredő felelőssége, és ezen kötelezettségek teljesítése alól.

 

Egyik felet sem terheli felelősség, és ezáltal nem minősül szerződésszegésnek a szerződés alapján fennálló bármely kötelezettség nem teljesítése, amennyiben azt Vis Maior okozta vagy annak eredményeként következett be.

 

A Vis Maior eseményeket a Felek kötelesek haladéktalanul bejelenteni a Rendszerirányító részére is. A Vis Maior eseménnyel érintett kereskedelmi ügyletek végrehajtása és a szállítási jogok fennállása kérdésében a felek a Rendszerirányító döntése és intézkedése szerint járnak el.

 

A felek nem felelnek a Rendszerirányító hatáskörébe tartozó, villamosenergia-ellátási szabályzatokban, foglalt jogszerű intézkedéseinek végrehajtásából eredő károkért.

 

A szerződő felek Vis Maior bekövetkezésének elismerését a következő további feltételekhez kötik:

§     az Érintett Fél erről értesíti és részletes tájékoztatást ad a másik félnek, amint az ésszerűen elvárható a helyzet beállta után;

§     az Érintett Fél minden ésszerű erőfeszítést megtesz teljesítési akadályoztatásának elhárítására.

 

Mindezek nem nyújtanak mentesítést a Vis Maior helyzet beállta előtti kötelezettségek alól.

 

Amennyiben a Jelen fejezet szerinti Vis Maior esemény megszakítás nélkül 1 hónapig vagy a lejárat időpontjáig fennáll bármely fél jogosult a szerződést minden jogkövetkezmény nélkül 15 napos határidővel felmondani.

 

6.8   Felek együttműködése

 

Felek kötelesek a szerződés teljes időbeli hatálya alatt egymással együttműködni és a szerződésben foglalt rendelkezések teljesítésével kapcsolatban minden lényeges információt, felmerült adatot, változást ésszerű határidőn belül a másik féllel írásban közölni. Bármely fél kezdeményezésére a másik fél köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetési eljárásban részt venni.

 

6.9   Szerződés módosítása

 

Szerződő felek közös megegyezése útján írásban módosíthatják szerződésüket. Kötelező a szerződés módosítását kezdeményezni az alapul szolgáló hatályos jogszabályok változása esetén.

 

6.10  A szerződések teljesítésének felfüggesztése

 

A szerződés teljesítése a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló kormányrendelet alapján felfüggesztésre kerülhet. A felfüggesztés megszüntetésére és következményeire a kormányrendelet szabályait kell alkalmazni.

 

6.11  Irányadó jog

 

A szerződő felek irányadó jognak a magyar jogot tekintik.

 

A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar anyagi jogi szabályok, így elsősorban a Polgári Törvénykönyv, a VET és a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott kormány rendelet, a VET végrehajtására kiadott egyéb rendeletek, a villamos energia Ellátási Szabályzatok rendelkezései az irányadóak.

 

6.12  Jogviták rendezése

 

A szerződő felek amennyiben szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban közöttük vita alakulna ki, azt egymás között, békés úton tárgyalásokkal igyekeznek rendezni.

 

Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek kikötik a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jogvitájuk eldöntésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörének illetékességét azzal, hogy a Választott bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.

 

6.13  Pénzügyi biztosíték

 

A BanKonzult Kft. jogosult a szerződéses partnereit pénzügyi kockázat tekintetében minősíteni és ennek alapján a megkötendő szerződés biztosítására, illetve szerződésszegés esetére pénzügyi biztosítékot kérni a szerződő féltől.

 

Szerződő felek az egyedi szerződés megkötésekor megállapodhatnak a biztosíték fajtájában és mértékében.

Elfogadható pénzügyi biztosíték lehet különösen

§     óvadék,

§     bankgarancia.

 

Óvadék.

Az óvadékot készpénzzel vagy átutalással kell teljesíteni. Az óvadék teljesítését a készpénz befizetését igazoló eredeti banki bizonylatokkal, banki átutalás esetében a terhelés napján kelt bankszámlakivonattal és annak mellékletével, vagy a terhelés/átutalás megtörténtéről szóló más banki bizonylat eredeti példányával kell igazolni.

 

Bankgarancia.

A pénzügyi biztosítékként elfogadható bankgaranciát a villamos energia kereskedő által elfogadott, belföldi székhelyű pénzintézet adhatja ki, mely bankgarancia forintban megadott meghatározott összegről szól, határozott időtartamra érvényes, és kedvezményezettként a Termelő van megnevezve.

 

Csak az a bankgarancia fogadható el pénzügyi biztosítékként, amelyben a pénzintézet kötelezettséget vállal a kereskedő által benyújtott igénybejelentés feltétel nélküli, legkésőbb 3 banki napon belüli teljesítésére.

 

6.14  Hatálybalépési feltétel

 

A szerződés a felek által a szerződésben megjelölt időpontban lép hatályba.

A testületi jóváhagyást igénylő szerződés esetében a hatálybalépés feltétele annak megadásáról a másik fél értesítése.

 

6.15  Részleges érvénytelenség

 

Ha a szerződésben kikötött bármely rendelkezés nem alkalmazható (végrehajthatatlan) vagy érvénytelenné válik, akkor ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész szerződés vagy más rendelkezéseinek érvénytelenségét, illetve végrehajthatatlanságát. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy haladéktalanul jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak az érvénytelenné vált rendelkezés más rendelkezéssel való helyettesítése tárgyában.

 

A szerződő felek kereskedelmi megállapodásaikban az Általános Szerződési Feltételek egyes szabályaitól közös megegyezéssel jogosultak eltérni.

 

 

7     Elszámolási feltételek

 

A villamosenergia-kereskedelem pénzügyi elszámolásának részleteit (pl. fizetési határidők, biztosítékok) a kereskedelmi szerződések rögzítik.

 

Az elszámolás alapját, a teljesítési helytől függetlenül a csatlakozási ponton mért adatok képezik.

 

A szolgáltatás alapjául szolgáló méréseket az elosztói engedélyes végzi az üzletszabályzatával összhangban.

 

A menetrend alapú szerződések pénzügyi elszámolásának alapja a szerződésben foglalt menetrend.

 

Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában a szolgáltatás ellenértéke, és a BanKonzult Kft. által kiszámlázott egyéb összegek a számla kézhezvételét követő 8 napon belül esedékesek.

 

A szolgáltatott villamos energia ellenértékével szemben a rendszerhasználó nem számíthat be követelést.

 

A fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja:

§     Pénzintézeti, csoportos beszedési megbízás alapján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, ha a kötelezett bankszámláját a terhelési napon a megbízás összegével megterhelték.

§     Ha törvény, vagy kormányrendelet, illetve a felek eltérően nem rendelkeznek, a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell teljesítettnek tekinteni, amikor a pénzösszeget a jogosult bankszámláján jóváírták.

 

Késedelmes fizetésnek minősül a rendszerhasználó/fizető részéről, ha a számlán feltüntetett díjat a felek eltérő megállapodása hiányában a számlán feltüntetett fizetési határidőig nem egyenlíti ki.

 

Ütemezett fizetés esetén a részfizetésekre is a fentiek irányadók.

A késedelmes teljesítés esetén a BanKonzult Kft. a rendszerhasználói befizetésből először a költségeket, a késedelmi kamatot, majd a díjtartozást számolja el.

 

A fizetési hátralékok behajtására a BanKonzult Kft. kezdeményezheti a rendszerhasználókkal való kapcsolatfelvételt, illetve a hátralékok rendezésére vonatkozó megállapodás megkötését. Amennyiben megállapodás nem jön létre, úgy jogi eszközökkel történik a behajtás, illetve a BanKonzult Kft. a fizetési kötelezettség hatvan napon túl történő elmulasztása esetére a szerződésfelmondás és kikapcsolás lehetőségével élhet.

 

7.1   Az elszámolás alapja, időszaka és rendje, pénzügyi elszámolása

 

A BanKonzult Kft. villamos energia kereskedelemmel kapcsolatos pénzügyi elszámolásának részleteit (pl. fizetési határidők, biztosítékok) a konkrét, megkötendő kereskedelmi szerződések rögzítik.

 

A villamos energia kereskedelemmel kapcsolatos elszámolás keretében a hálózati engedélyesek (átviteli – illetőleg elosztó hálózati engedélyes) a kereskedelmi számlázás alapjául szolgáló adatokat köteles továbbítani a BanKonzult Kft., mint kereskedelmi engedélyes részére.

 

Az elszámolás alapját képező villamos mennyiségek:

§     Energia (kWh/elszámolási időszak) 

A mért villamos energia a mérési ponton vételezett, illetve kiadott villamos energia mennyisége az elszámolási időszakra vonatkoztatva. Az engedélyesekre, kiserőművek üzemeltetőire, feljogosított fogyasztókra vonatkoztatott mért villamos energia a kijelölt mérési pontokon vételezett, illetve kiadott összes, vagy napszakra bontott villamos energia mennyisége az elszámolási időszakra vonatkoztatva.

 

§     Teljesítmény (kW)

A mért teljesítmény a mérési ponton, a kereskedelmi szerződésben rögzített időtartamra vonatkoztatott mért teljesítmény átlaga, vagy pillanatnyi értéke. Az engedélyesekre, kiserőművek üzemeltetőire, feljogosított fogyasztókra vonatkoztatott mért teljesítmény a kijelölt mérési pontokon mért, a kereskedelmi szerződésben rögzített időtartamra vonatkoztatott egyidejű összes átlagteljesítmény.

 

A szerződött teljesítmény a kereskedelmi szerződésben rögzített időtartamra vonatkoztatott lekötött teljesítmény.

 

§     Az elszámolási időszak.

Az elszámolási időszak a felek által megkötendő egyedi kereskedelmi szerződésekben kerül meghatározásra azzal, hogy az elszámolási mérési időintervallum minden esetben a hálózati vételezések és betáplálások elszámolási mérési időgyakorisága.

 

§     Az elszámolási módok.

A BanKonzult Kft. a fogyasztóval a kétoldalú szerződésben rögzített elszámolási módot alkalmazhatja, amely lehet fix áras, vagy költségelszámolás alapú.

 

 

A menetrend alapú szerződések pénzügyi elszámolása

A menetrend alapú szerződések pénzügyi elszámolásának alapja a szerződésben foglalt menetrend. A menetrend alapú szerződések rögzítik a szerződés tárgyát képező villamos energia mennyiséget a szerződésben meghatározott időszakra, elszámolási mérési időintervallumra lebontott részletességgel.

 

Az ellátás alapú szerződések pénzügyi elszámolása

Az ellátás alapú szerződések esetében a pénzügyi elszámolás alapja az elszámolási mérő mérési adata:

§     Teljes ellátás alapú szerződés esetén az elszámolási mérő mérési adata határozza meg a pénzügyileg elszámolandó villamosenergia-mennyiséget.

§     Részleges ellátás alapú szerződés esetén az elszámolási mérő mérési adatát csökkenteni kell a menetrend alapú szerződések menetrend értékeivel. Az így kapott érték határozza meg a pénzügyileg elszámolandó villamosenergia-mennyiséget.

 

Az ellátás alapú szerződések esetén az adott csatlakozási pontra vonatkozó mérési adathoz való hozzáférés szabályait a rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyesek üzletszabályzatai határozzák meg, illetve a BanKonzult Kft. és az elosztói hálózati engedélyes viszonylatában a Kereskedelmi és az Üzemi Szabályzat. A villamos energia forgalom elszámolásának alapja a hálózati engedélyesek által leolvasott, rendszerirányító által az Üzemi, illetve Kereskedelmi Szabályzat alapján végzett mérés és elszámolás.

 

Egyéb szerződések pénzügyi elszámolása

A BanKonzult Kft. a rendszerirányítóval az ellátási szabályzatoknak megfelelően felszerelt fogyasztásmérő berendezések által mért adatok alapján számol el a közöttük létrejött szerződéses kapcsolat feltételei szerint. A fogyasztásmérő berendezések az átadás-átvételi pontok tulajdoni határán lévő csatlakozási pontokon vannak felszerelve.

 

Amennyiben nem mért fogyasztásról beszélünk (pl. méretlen közvilágítási berendezések), úgy az elszámolás alapját a beépített teljesítményből és az éves üzemidőből (közvilágítási naptár) számított villamos energia mennyiség képezi az elszámolás alapját.

 

A BanKonzult Kft. a rendszerirányítóval, valamint a szerződő féllel a megkötött szerződéseikben foglaltak szerint számol el, a vonatkozó villamos energia ellátási szabályzatokban foglaltak szerint.

 

Mérlegkör szerződés esetén az elszámolás rendjét felek között a Kereskedelmi Szabályzat és a rendszerirányító Üzletszabályzata határozza meg.

 

A BanKonzult Kft. elszámolási rendjére vonatkozó egyéb feltételeket minden esetben a kereskedelmi szerződésekben kell rögzíteni, amelynek tartalmaznia kell az elszámolás alapját, az elszámolási időszakot, az elszámolás alapját képező mérőberendezések helyét, műszaki adatait, az elszámolás pontos elvégzéséhez szükséges egyéb körülményeket is.

 

 

7.2   A számlázás, és a számla elleni kifogások intézésének rendje

 

A BanKonzult Kft. számlázási és a számla elleni kifogások intézésének a rendje minden esetben a felek között megkötendő szerződések kötelező tartalmi elemei, ezért annak részletes feltételrendszereit a kereskedelmi szerződések tartalmazzák. E kereskedelmi szerződésekben a szerződő felek a jelen Üzletszabályzatban leírtaktól eltérő módon is rendezhetik a számlázás és a számla elleni kifogás feltételeit.

 

7.2.1 Számlázás

A kereskedelmi szerződés eladója legkésőbb a szállítási hónapot követő hónap kereskedelmi szerződésben meghatározott napjáig dokumentáltan benyújtja a vevőhöz a kereskedelmi szerződések alapján esedékes összegekre vonatkozó számláját.

 

A számla tartalma.

A feleknek a számlákat minden esetben a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell kiállítani és csak minden vonatkozó előírást betartva kiállított számla fogadható el.

 

A számlának legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

§     a számla sorszáma;

§     a számla kibocsátójának neve, címe és adóigazgatási azonosító száma;

§     a vevő neve, címe és ügyfél azonosítója;

§     a teljesítés időpontja;

§     a számla kibocsátásának kelte;

§     a fizetés módja és határideje;

§     a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább szükséges az e törvény szerinti hivatkozás beazonosításához;

§     a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi természetes mértékegységben kifejezhető - mennyiségi egysége és mennyisége;

§     a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi egységre vetíthető - adó nélkül számított egységára;

§     a termék (szolgáltatás) adó nélkül számított ellenértéke tételenként és összesen;

§     a felszámított adó százalékos mértéke;

§     az áthárított adó összege tételenként és összesen;

§     a termék (szolgáltatás) adóval együtt számított ellenértéke tételenként és összesen;

§     a számla végösszege;

§     a szerződés nyilvántartási száma.

§     A számla kötelező melléklete a teljesítési értesítő.

§     A számla benyújtását teljesítettnek kell tekinteni

§     személyes átadás esetén az átadás igazolt időpontjában

§     futárszolgálat igénybevétele esetén a kézbesítés igazolt időpontjában,

§     ajánlott postai küldeményt kézbesítve a feladást követő 3. munkanapon.

 

A számla esedékességével, illetőleg a számla benyújtásának teljesítettségével kapcsolatos jogvitákban, valamint a fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése tekintetében a polgári jog szabályai értelemszerűen irányadóak.

 

7.2.2 Számlakifogás

A Számlakifogás benyújtása.

Amennyiben a szerződő fél számlakifogással él, úgy köteles a számlakifogásban nem vitatott összeget a kereskedelmi szerződésben megállapított időpontig befizetni. A felek fizetési kötelezettségeikkel kapcsolatos számlákra vonatkozó kifogásaikat a számla kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül közölhetik a jogosulttal a számla eredeti példányának ajánlott postai küldeményként történő visszaküldésével és a kifogás külön levélben megszövegezett egyidejű közlésével ("Számlakifogás").

 

A Számlakifogás tartalma.

A Számlakifogásnak tartalmaznia kell a vitatott számla számát, keltét, esedékességét, a számla végösszegét, a vitatott összeget és a vita alapját. Amennyiben a kötelezett a jogosult számlájában foglalt összeg vonatkozásában a fenti határidőn belül Számlakifogást nem terjeszt elő, úgy a számlában foglalt fizetési kötelezettséget az 5. (ötödik) munkanapot követő napon elismertnek kell tekinteni.

 

A Számlakifogással kapcsolatos eljárás.

Felek megtesznek mindent a vitatott összeg rendezése érdekében, a lehető legrövidebb időn belül. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Számlakifogásokkal kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni és ennek érdekében a Számlakifogás jogosult általi kézhezvételétől számított 3 (három) naptári napon belül egyeztető megbeszélést tartanak, amelyről írásban jegyzőkönyvet vesznek fel.

 

Eredményes Számlakifogás.

Amennyiben a vitatott számla jogosultja a kötelezett kifogását elismeri (eredményes számlakifogás), úgy a vitatott számlát köteles kijavítani, és a kijavított számlát az egyeztetés lezárását követő 1 munkanapon belül a kötelezettnek dokumentáltan benyújtani. A kötelezett fizetési kötelezettségének teljesítésével a kijavított számla kézhezvételének időpontjáig nem esik késedelembe. A kijavított számlában meghatározott összegnek a jogosult bankszámlájára történő átutalására a kötelezettnek 5 munkanap áll rendelkezésére.

 

Amennyiben az egyeztető megbeszélés eredményeképpen a kötelezett a vitatott számlában foglalt összeg egy részét elismeri, úgy annak vonatkozásában a jogosult az eredeti teljesítési időponttól kezdődően a mindenkori jegybanki alapkamat +3% késedelmi kamatot érvényesíthet oly módon, hogy annak összegét a kötelezett által elismert számlaösszeget tartalmazó új számlában feltünteti.

 

Eredménytelen Számlakifogás.

Amennyiben a kötelezett a számlakifogás során elismeri fizetési kötelezettségét (eredménytelen számlakifogás), akkor a vita befejezése vagy megegyezés esetén a befejezéstől vagy megegyezéstől számított 4 munkanapon belül kell kifizetni a számlakifogás tartalmául megjelölt összeget a számla eredeti esedékessége és a tényleges fizetés dátuma közötti időszakra esedékes a mindenkori jegybanki alapkamat +3 %-al megnövelt kamattal együtt.

 

A Számlakifogással kapcsolatos eljárás határideje.

Amennyiben a Számlakifogás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a felek a Számlakifogásban foglalt vitát nem tudják rendezni, úgy a számla vitatott része vonatkozásában a Felek a kereskedelmi szerződésekben megállapított jogvita rendezésére előírtak rendelkezései szerint járnak el.

 

Késedelmi kamat.

A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő fél a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra késedelmi kamatot köteles fizetni a másik fél részére. A késedelmi kamat éves mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat +3%.

 

A szerződő felek jogosultak a közöttük megkötésre kerülő egyedi szerződésekben a számlázás és a számlakifogásolás rendje tekintetében a jelen Üzletszabályzatban foglaltaktól eltérően megállapodni.

 

7.3   Fizetési feltételek

 

A BanKonzult Kft. fizetési feltételeinek - úgy mint a fizetési módozatok, határidők, késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók - meghatározása minden esetben a felek között megkötendő szerződések kötelező tartalmi elemei, ezért annak részletes feltételrendszereit a kereskedelmi szerződések tartalmazzák. E kereskedelmi szerződésekben a szerződő felek a jelen Üzletszabályzatban leírtaktól eltérő módon is rendezhetik a fizetés feltételeit.

 

7.3.1 Választható fizetési határidők

Ha törvény, vagy kormányrendelet, illetve a felek eltérően nem rendelkeznek, a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell teljesítettnek tekinteni, amikor a pénzösszeget a jogosult bankszámláján jóváírták.

Késedelmes fizetésnek minősül a fogyasztó/fizető részéről,

-     ha a számlán feltüntetett díjat a felek eltérő megállapodása hiányában a számlán feltüntetett fizetési határidőig nem egyenlíti ki.

Ütemezett fizetés esetén a részfizetésekre is a fentiek irányadók.

 

Késedelmes fizetésnek minősül a BanKonzult Kft. részéről,

-     ha a fogyasztót a számla elleni alapos kifogása eredményeképpen visszatérítés illeti meg, és azt a BanKonzult Kft. a fogyasztó értesítését követő 8 napon túl fizeti meg vagy utalja vissza.

 

Amennyiben a fogyasztó a számla összegét a számlán feltüntetett határnapig nem fizeti meg, a BanKonzult Kft. a felek eltérő megállapodás hiányában a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel. A fogyasztót alaptalan számlakifogás esetén is – a befizetési határidőig ki nem egyenlített összeg erejéig – késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli.

 

A késedelmi kamatfizetési kötelezettség akkor lép a 8. napra visszamenőleg életbe, ha a fogyasztó vagy a BanKonzult Kft. fizetési kötelezettségét a 15. napig nem teljesíti.

 

A kamatfizetési kötelezettség kezdő időpontja a számlán feltüntetett befizetési határidőt ( esedékességet) követő nap.

 

A kamatfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a fogyasztó (fizető) késedelmét kimenti.

 

A BanKonzult Kft. jogosult a fogyasztó késedelmes fizetéséből adódó egyéb igazolt költségek (pl. postaköltség) felszámítására is.

 

A késedelmes teljesítés esetén a BanKonzult Kft. a fogyasztói befizetésből először a költségeket, a késedelmi kamatot, majd a díjtartozást számolja el, kivéve ha a felek ettől eltérően állapodnak meg .

 

7.3.2 Fizetési módozatok, a számla kiegyenlítése

A számlák kiegyenlítésének módja

§     Készpénzzel (Készpénz befizetés)

§     Átutalással

 

Bankszámlával rendelkező rendszerhasználóknál a szerződésben rögzített:

§     fizetési mód (határidős beszedési megbízás vagy átutalás),

§     részfizetések összege és időpontjai, havi elszámolási különbözetek alapján történik a számlák rendezése.

 

Bankszámlával nem rendelkező rendszerhasználók esetében postai csekken történik a befizetés.

 

A fizetés kötelezettje köteles a részére benyújtott számlát a szállítási hónapot követően a kereskedelmi szerződésben meghatározott napon belül, a jogosult által a számlán megjelölt bankszámla számra történő átutalással kiegyenlíteni. A fizetést teljesítettnek kell tekinteni amennyiben a jogosult bankszámláján a számla összegének megfelelő összeg a számlavezető bankintézet általi jóváírásra kerül.

 

7.3.3 Szankciók késedelmes fizetés esetén

Késedelmes fizetésnek minősül a fogyasztó/fizető részéről,

-     ha a számlán feltüntetett díjat a felek eltérő megállapodása hiányában a számlán feltüntetett fizetési határidőig nem egyenlíti ki.

 

Késedelmes fizetésnek minősül a BanKonzult Kft. részéről,

-     ha a fogyasztót a számla elleni alapos kifogása eredményeképpen visszatérítés illeti meg, és azt a BanKonzult Kft. a fogyasztó értesítését követő 8 napon túl fizeti meg vagy utalja vissza.

 

Késedelmes fizetés esetén kötelezett a mindenkori jegybanki alapkamat +3 % késedelmi kamatot köteles fizetni a jogosult részére a késedelem minden egyes napjára időarányosan az esedékesség időpontjától a tényleges fizetés közötti időszakra vonatkozóan.

 

A BanKonzult Kft., mint villamos energia eladó a másik fél kereskedelmi szerződésben meghatározott fizetési késedelme vagy más súlyos szerződésszegése esetén jogosult a villamos energia szállítás azonnali hatályú felfüggesztését kezdeményezni, és kötbért és/vagy kártérítést követelni.

 

Amennyiben a kikapcsolása nem volt jogszerű, a BanKonzult Kft. köteles a másik fél ezzel kapcsolatos kárait megtéríteni.

 

A fizetési késedelem esetén a fizetés jogosultja a kereskedelmi szerződésben meghatározottak szerint a másik fél által nyújtott pénzügyi biztosítékból kielégítést kereshet az értékesített villamos energia ellenértéke, a késedelmi kamatok, kötbér vagy a fizetési késedelemmel összefüggésben felmerült igazolt károk tekintetében.

 

A fizetési késedelemmel vagy más súlyos szerződésszegéssel okozott és a pénzügyi biztosíték által nem fedezett, minden igazolt kárt a kötelezett a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint köteles megtéríteni.

 

7.3.4 Fizetési hátralékok behajtása

A fizetési hátralékok behajtására a BanKonzult Kft. kezdeményezheti a fogyasztókkal való kapcsolatfelvételt, illetve a hátralékok rendezésére vonatkozó megállapodás megkötését.

A hátralékos fogyasztók fizetéseinek rendezésére vonatkozó megállapodásoknál a következő főbb szempontokat kell figyelembe venni:

-     a hátralék és járulékainak (pl. kötbér, pótdíj, késedelmi kamat, stb) összege

-     a havi fogyasztás nagysága

-     a fogyasztó fizetési készsége és fizetőképessége

-     megbízhatóság

-     a BanKonzult Kft. számára rendelkezésre álló egyéb ügyfél információk

-     különböző biztosítékok kérése (mint pld. jelzálogjog bejegyzése, letét, bankgarancia, stb.).

 

Ezek együttes figyelembevétele határozza meg a hátralék rendezésére vonatkozó megállapodást, mely akár alapjaiban is eltérhet az általánosan alkalmazott megállapodásoktól, - pld: naponkénti mérés és számlázás, előre fizetés stb.

 

8     Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok

 

A BanKonzult Kft. biztosítja a rendszerhasználók személyes adatainak és a szerződő partnerek üzleti titkainak védelmét és kezelését.

 

A BanKonzult Kft. a rendszerhasználók részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése valamint a villamos energia kereskedelmi szerződések figyelemmel kísérése céljából a villamos energia kereskedelmi szerződésekben meghatározott adatokon túl, a következő adatokat kezeli:

§     a rendszerhasználó azonosítója;

§     vételezés/betáplálás időpontja, tartama;

§     vételezés/betáplálás mennyisége;

§     a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok;

§     a villamos energia kereskedelmi szerződés felmondásának eseményei;

§     fogyasztói berendezéssel termelt villamos energia hálózatra adási adatai; és

§     minden egyéb olyan adat, amelyet a villamos energia adásvételi és a hálózathasználati szerződés tartalmaz, illetve amely a szerződéses jogviszony időtartama alatt a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges.

 

Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőkre a BanKonzult Kft.-vel azonos titoktartási kötelezettség vonatkozik.

 

A BanKonzult Kft. biztosítja az üzleti titoknak minősülő adatok teljes körű védelmét, és megteremti ennek jogi feltételeit. E tevékenységén belül:

§     a szerződéses partnerek által szolgáltatott, valamint a rendelkezésére álló adathalmazban elkülönítetten kezeli az üzleti titoknak minősülő bizalmas adatokat,

§     meghatározza a beérkező adatok és információk biztonsági és minősítési fokozatait, valamint megteremti a nyilvánosságra kerülő adatokhoz való internetes hozzáférés műszaki és jogi feltételeit;

§     biztosítja az adatok és információk archiválását, figyelemmel a megőrzési időtartamokra, a betekintési és felhasználási jogosultságokra;

§     meghatározza a hozzáférésre jogosultak személyi körét (beosztását), valamint a hozzáférés terjedelemét;

§     szabályozza a Magyar Energia Hivatal, valamint külső piaci szereplők közötti információ áramlás módját,

§     olyan titokvédelmi rendszert alakít ki, amely teljes egészében megalapozza az adat- és információs rendszer megsértőivel szemben polgári jogi, illetve büntető jogi szankciók alkalmazhatóságát.

 

A rendszerhasználó adatai átadhatók:

§     azoknak, akik a BanKonzult Kft. megbízása alapján, a leolvasást, a számlázást, a követelések kezelését, az ellenőrzést, a kivitelezést illetve az ügyfél-tájékoztatást végzik, illetve egyéb, a BanKonzult Kft. és a rendszerhasználó közötti szerződés teljesítéséhez szükséges részfeladat ellátására vállalták,

§     a számlázási és elszámolási jogviták rendezésére a BanKonzult Kft. megbízása alapján jogi képviselő valamint jogszabály alapján jogosult szervek részére,

§     a Magyar Energia Hivatalnak azon adatok, amelyek a szolgáltatásra, vételezésre vonatkoznak, és amely adatok ismeretére a Magyar Energia Hivatalnak törvényben foglalt kötelezettségének teljesítéséhez, illetve jogának gyakorlásához van szüksége.

 

A BanKonzult Kft. kereskedői tevékenysége során biztosítja a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait.

 

 

 

9           Értesítések

 

A BanKonzult Kft. a rendszerhasználó részére szóló iratokat, ajánlatokat, értesítéseket, általában postai úton, arra a címre küldi, amely a rendszerhasználó értesítési címe, vagy fizető címe a villamos energia kereskedelmi szerződésben. Ennek hiányában a BanKonzult Kft. az általa a rendszerhasználó részére legutoljára kibocsátott számlán szereplő címre küldi meg az iratokat.

 

A BanKonzult Kft. által nem könyvelt küldeményként postára adott iratokat (pl. számla), a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

 

A BanKonzult Kft. – amennyiben azt tartalmuk miatt indokoltnak tartja (pl. felfüggesztés, kikapcsolás esetén), – a rendszerhasználó részére szóló küldeményeket tértivevényes levélben küldi meg a rendszerhasználónak.

 

Ha a postai úton továbbított tértivevényes küldemény kézbesítése azért volt sikertelen, mert a posta a küldeményt, “nem kereste”, illetve “az átvételt megtagadta”, jelzéssel adta vissza a BanKonzult Kft.-nek, akkor a küldeményt kézbesítettnek a címzettel közöltnek kell tekinteni, akkor is ha a küldeményről, vagy annak tartalmáról a címzett ténylegesen nem szerzett tudomást, azon a napon amelyen a kézbesítetlen küldeményt a postától a BanKonzult Kft. visszakapta.

 

Amennyiben a rendszerhasználó a számla és/vagy részszámla kézhezvételét követő [30] napon belül nem kapja meg a következő számlát és/vagy részszámlát köteles azt a BanKonzult Kft. ügyfélszolgálatán [8] napon belül bejelenteni.

 

10    Kapcsolat a fogyasztói érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezetekkel, a panasz ügyintézés eljárásrendje

A BanKonzult Kft., olyan szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, amely a felek kölcsönös megértésén, megelégedésén alapul. Ezért a BanKonzult Kft. olyan ügyfélszolgálatot működtet, amelynél a fogyasztó minden szükséges tájékoztatást meg kaphat, észrevételeket, panaszokat tehet és észrevételeire, panaszaira ésszerű időn belül választ, orvoslást kap. A BanKonzult Kft. minden szükséges tájékoztatást megad ügyfeleinek, annak érdekében, hogy azok megismerjék szolgáltatásait, és azok igénybevételének lehetőségét.

 

A BanKonzult Kft. rendszeres kapcsolatot tart fenn a helyi és országos fogyasztói érdekképviseleti szervezetekkel, társszervekkel azért, hogy

§     a fogyasztót érintő kérdésekben megismerje azok véleményét,

§     tájékoztassa azokat a BanKonzult Kft. tervezett intézkedéseiről,

§     visszajelzést adjon az érdekképviseletek által közvetített panaszok kivizsgálásának eredményéről.

 

A BanKonzult Kft. megküld minden olyan kiadványt és tájékoztató anyagot az érdekképviseleti szerveknek – azok kérése alapján -, amely a fogyasztó és a BanKonzult Kft.. kapcsolatára vonatkozik.

 

Ha a fogyasztókat érintő vitás ügyben egyezség nem jön létre, annak létrehozására, vagy döntés miatt a felek kötelesek a vitás ügyet a Magyar Energia Hivatal illetékes szervéhez, vagy a Magyar Energia Hivatal Elnöke mellett működő Energetikai Érdekképviseleti Tanácshoz terjeszteni.

 

10.1  Panaszügyek kezelése

 

Panaszügyek intézése

A rendszerhasználó panaszával a BanKonzult Kft. ügyfélszolgálati irodájához, kereskedelmi központjához, vagy a fogyasztói érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezetekhez fordulhat.

 

Ha a rendszerhasználó a panaszbejelentést nem annál a szervezeti egységnél tette meg, amelyik hatáskörébe az ügyfél panaszának megválaszolása tartozik, úgy a bejelentést fogadó szervezeti egység azt haladéktalanul a hatáskörrel rendelkező egységhez továbbítja.

 

Minden, a BanKonzult Kft.-hez beérkezett panasz, illetve bejelentés külön nyilvántartásba vételre kerül. A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok bármelyik ügyfélszolgálati helyen bejelenthetők, annak intézését a BanKonzult Kft. központja felügyeli, vagy végzi.

 

Ügyintézési határidő: A panaszbejelentések kivizsgálására és az írásban történő válaszadásra vállalt határidő 15 nap .

 

 

 

11    Ügyfélszolgálati iroda, annak elérhetősége

 

A rendszerhasználókkal, valamint a fogyasztói társadalmi érdekképviseleti szervezetekkel és a fogyasztói érdekeket képviselőkkel közvetlen kapcsolattartás biztosítására a BanKonzult Kft.. vagy megbízottja ügyfélszolgálatot működtet. A kapcsolattartás személyes, telefonos, és írásos formában történhet.

 

 

11.1  Az ügyfélszolgálat hatáskörei

-     a szolgáltatásra vonatkozó fogyasztói igények kielégítésével kapcsolatos feladatok,

-     elszámolással kapcsolatos feladatok,

-     kapcsolattartás a fogyasztói érdekképviseleti szervezetekkel.

 

 

A BanKonzult Kft. villamos energia kereskedő ügyfélszolgálat számára munkaidőben 9:00 órától 17:00 óráig nyitva álló irodájának a címe és egyéb elérhetősége:

 

 

 

 

BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó

Korlátolt Felelősségű Társaság

 

1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.

Tel.: +36-1-279-2310;

fax +36-1-279-2311;

e-mail: bankonzult@bankonzult.hu

web: www.bankonzult.hu

 

12    Jogszabályváltozás

12.1  Jogszabály változási esemény:

 

Amennyiben jelen üzletszabályzat hatályba lépése után olyan jogszabályváltozás következik be, különös tekintettel a Magyar Köztársaság csatlakozására az Európai Unióhoz, amely

 

I.    azt eredményezi, hogy mind a fogyasztó, mind az BanKonzult Kft. jelen üzletszabályzat szerinti bármely kötelezettségének teljesítése jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik; vagy

II.   lényeges mértékben sérti akár a fogyasztó, akár az BanKonzult Kft. jelen üzletszabályzatba foglalt jogait vagy növeli a felek üzletszabályzat szerinti kötelezettségeit;

 

A szerződő felek kötelesek egymást értesíteni a vonatkozó jogszabályváltozásról és a jelen üzletszabályzatra való kihatásáról. Jogszabályváltozásnak minősülhet a VET 14.§ szakaszában említett villamosenergia-ellátási szabályzatok módosítása is, valamint minden olyan hatósági határozat, amely a jelen üzletszabályzatban foglaltak teljesítésére kihat.

 

12.2  Kiemelt jogszabály változási esemény

 

Az BanKonzult Kft. kiemelt jogszabály változási eseményként kezeli a hatósági  árszabályozás alá tartozó, közüzemi árak rendeleti változását, illetve a gázáremelést. A villamos energia ellátás belföldi energiahányadának árát módosíthatja egy esetleges hatósági gázáremelés. Ebben az esetben módosulhat a belföldi energiahányad beszerzési ára. Az árkorrekcióról a Felek kötelesek tárgyalásokat folytatni. Ellenkező megállapodás hiányában a felek közötti szerződés szerint fizetendő energiadíj összege legfeljebb az energiadíj tüzelőanyag komponensének árváltozásával emelhető.

 

 

 

12.3  A Jogszabályváltozás következménye

 

A Felek jogszabály változás esetén kötelesek az értesítést követő legfeljebb 30 naptári napon keresztül jóhiszeműen tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módosítások szükségesek a közöttük fennálló szerződéshez. A Felek minden tőlük elvárhatót kötelesek megtenni annak érdekében, hogy a közöttük létrejött szerződést úgy módosítsák, hogy a szerződés legjobban tükrözze a Felek közötti szerződés hatályba lépésekor fennállt szándékát.

 

Amennyiben a Felek nem jutnak megegyezésre 30 napon belül, akkor közöttük fennálló jogvitát bírósági úton intézik el.

 

Budapest, 2005. április 27.

………………………….

Dr. Szemerey Zoltán  tag                   Szemerey Tamás tag

      BanKonzult Kft.   ………………………………….

Szemerey Tamás

Ügyvezető Igazgató

BanKonzult Kft.

 

13    Mellékletek: Szerződés minták:

1. sz. Melléklet: A termelőkkel kötendő villamos energia vásárlására vonatkozó általános és egyedi szerződési feltételeinek minta

2. sz. Melléklet: Más kereskedőkkel kötendő villamos energia értékesítésére vonatkozó általános és egyedi szerződési feltételeinek minta

3. sz. Melléklet: A feljogosított fogyasztókkal kötendő szerződések feltételeinek szerződés minta

4. sz. Melléklet: Mérlegkör tagsági szerződés minta